Lista aktualności Lista aktualności

EKO - Edukacja w powiecie pilskim

w 2017 roku Nadleśnictwo Kaczory wraz z sąsiednim Nadleśnictwem Zdrojowa Góra i Starostwem Powiatowym w Pile przystąpiło do projektu edukacji ekologicznej. Realizacja projektu nastąpi do 01.12.2020 roku.

O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.04.05.04-30-0018/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-04-2018 r. do 01-12-2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 732 800,16 PLN
CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 1 408 780,62 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 197 463,52 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 4 „ŚRODOWISKO”
Działania 4.5 „Ochrona przyrody”
Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

PARTNERZY PROJEKTU:
Powiat Pilski:  kwota dofinasowania: 488 424 zł, wartość całego projektu: 706 778 zł
Nadleśnictwo Zdrojowa Góra: kwota dofinansowania: 343 435 zł, wartość całego projektu: 496 971
Nadleśnictwo Kaczory: kwota dofinasowania: 365 603 zł wartość całego projektu: 529 050 zł


Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w Powiecie Pilskim poprzez zwiększenie proekologicznej świadomości i wiedzy społeczności oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska.

Opis działań planowanych do realizacji:

  1. utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Starostwie Powiatowym w Pile (w tym m.in. mikroskopy, meble, tablica interaktywna, dygestorium, zestawy do doświadczeń (badanie wody, gleby i powietrza), stacja meteo, laptop, nagłośnienie),
  2. utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej (interaktywne tablice z modułem mówiącym, ławki z nadrukami zdjęć i haseł ekologicznych),
  3. ekologiczne kampanie informacyjno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych: akcje banerowe, wydawnictwa o walorach przyrodniczych – album przyrodniczy oraz mapa powiatu z uwzględnieniem ścieżek rowerowych
  4. aktywną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży, prowadzącą do podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej, kształtowania właściwych zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko poprzez wyjazdy edukacyjne
  5. modernizację i doposażenie istniejących Ośrodków Edukacji Ekologicznej (Zdrojowa Góra, w Dobrzycy i Ośrodku edukacji leśnej Kalinka)
  6. modernizację ścieżek edukacyjnych nadleśnictw.


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE:
1. Ekologiczna kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży Powiatu Pilskiego - 2018-04-01 do 2020-12-01
2. Ekologiczna kampania informacyjno - edukacyjna dla społeczności lokalnych - 2018-05-01 do 2020-12-01
3. Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile - 2018-10-01 do 2019-09-01
4. Utworzenie i oznakowanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych na terenie Nadleśnictwa Kaczory - 2019-01-01 do 2019-12-31
5. Utworzenie Ścieżki Edukacyjnej przy PCEE - Powiat Pilski - 2019-01-01 do 2019-05-01
6. Kampania promocyjna informująca o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim realizowana przez Powiat Pilski - 2019-01-01 do 2020-12-01
7. Kampania promocyjna informująca o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim realizowana przez Nadleśnictwo Kaczory - 2019-01-01 do 2020-12-01
8. Kampania promocyjna informująca o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim realizowana przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra - 2019-01-01 do 2020-12-01
9. Modernizacja i Doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „Zdrojowa Góra” - 2019-02-01 do 2019-10-31
10. Modernizacja i doposażenie Punktu Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Szkółce leśnej w Dobrzycy na potrzeby zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży - 2019-02-01 do 2019-10-31
11. Doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Kalinka - 2020-03-02 do 2020-11-30
 
PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Objęcie wsparciem 3 ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (2 Ośrodków Edukacji Leśnej funkcjonujących przy Nadleśnictwie Zdrojowa Góra i Nadleśnictwie Kaczory oraz utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile
2. Przeprowadzenie 5 kampanii informacyjno - edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Dodatkowo planowane jest utworzenie, modernizacja i oznakowanie ścieżek:

1. Utworzenie ścieżki edukacji  leśnej wraz z infrastrukturą przy jeziorze Kopcze.
2. Modernizacja ścieżki edukacyjnej „SMOK”.
3. Zamieszczenie tablic edukacyjno - ekologicznych na ścieżce rowerowej „Kręta”.
4. Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej.
 
Działania edukacyjnymi będą realizowane w formie edukacji pośredniej jak i bezpośredniej:

a) edukacja pośrednia prowadzona poprzez: ulotki informacyjne, wydawnictwa, publikacje prasowe, akcje bannerowe, filmy edukacyjne, stronę internetową,
b) kampania informacyjno - edukacyjna bezpośrednia: zajęcia edukacyjne w Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej, zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra i Nadleśnictwie Kaczory oraz w szkółce leśnej w Dobrzycy, wyjazdy edukacyjne dla młodzieży do miejsc segregacji śmieci, spalarni, Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego i Nadleśnictw.
 

Wszystkie produkty projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne. Powyższe działania prowadzić będą do wzrostu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowania zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko.

 

Wszystkie produkty projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne. Powyższe działania prowadzić będą do wzrostu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowania zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko.

Dnia 26 września 2018 roku przedstawiciele Powiatu Pilskiego, w składzie Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Przemysław Pochylski Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Pile oraz Tomasz Pawłowski Skarbnik podpisali umowę nr RPWP.04.05.04-30-0018/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim”. Całkowita wartość projektu wynosi 1 732 800,16 zł.

 
Dnia 5 października 2018 roku odbyła się konferencja prasowa podczas której poinformowano o realizacji projektu pn. „Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim”. Jest to projekt, na realizację którego Powiat Pilski wraz z Partnerami Projektu Nadleśnictwiem Zdrojowa Góra i Nadleśnictwem Kaczory pozyskali fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Jedna z sal we wnętrzach starostwa wyposażona będzie w nowoczesny sprzęt, z którego przede wszystkim będą mogły korzystać dzieci i młodzież – podkreślał podczas konferencji Eligiusz Komarowski, starosta pilski. - Mam nadzieję, że to miejsce będzie często odwiedzane. Robimy to wszystko z myślą o najmłodszych mieszkańcach powiatu  pilskiego. Będziemy także organizować wiele edukacyjnych i proekologicznych wyjazdów. Prace rozpoczęły się już na dobre. O szczegółach informować będziemy na bieżąco.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O realizacji pierwszego etapu projektu Eko-Edukacji w powiecie pislkim na terenie Nadleśnictwa Kaczory pisaliśmy TUTAJ.