Lista aktualności Lista aktualności

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia projektów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia projektów:

OBWIESZCZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, na postawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do sporządzenia projektów:

–   planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Pilska PLH300045,

–   zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentem w siedzibie RDOŚ w Poznaniu mieszczącej się przy ul. J. H. Dąbrowskiego 79 w Poznaniu, w pokoju 1306A oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej RDOŚ w Poznaniu.

Uwagi i wnioski ww. projektów planów zadań ochronnych można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: sekretariat.poznan@poznan.rdos.gov.pl) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w poniedziałki w godzinach 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Pismo w załączniku.

 

 

Materiały do pobrania