Wydawca treści Wydawca treści

ZAKUP UPOMINKÓW PRZEZNACZONYCH NA NAGRODY W KONKURSACH W RAMACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY

„ZAKUP UPOMINKÓW PRZEZNACZONYCH NA NAGRODY W KONKURSACH
W RAMACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY”.

 

 

„ZAKUP UPOMINKÓW PRZEZNACZONYCH NA NAGRODY W KONKURSACH
W RAMACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 14 560,00 zł.

(słownie czternaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Dzięki otrzymanej dotacji Nadleśnictwo Kaczory zrealizowało dostawy drobnych nagród i upominków w konkursach, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, korzystających z oferty edukacji ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej Kalinka w Nadleśnictwie Kaczory:

- puzzle z własnych zdjęć z przeznaczeniem ma nagrody,

- maskotki – zwierzątko leśne,

- breloki z drewna,

- torba do paska (survivalowa, na odpady).


PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY

„PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY”.

 

 

Przedsięwzięcie:

„PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJ EKOLOGICZNEJ W OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA W NADLEŚNICTWIE KACZORY”.

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w formie dotacji w kwocie 23 632,00 zł.

(słownie dwadzieścia trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa złote 00/100).

Dzięki otrzymanej dotacji Nadleśnictwo Kaczory zrealizowało dostawy pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, korzystających z oferty edukacji ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej Kalinka w Nadleśnictwie Kaczory:

 • dostawa maskotek edukacyjnych – ssaków, ptaków,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – leśne koło fortuny,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – zestawy w skrzynkach : Jaki to motyl, Jaki to grzyb, Mały dendrolog, Mały tropiciel, Z jakiego to drzewa,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – makiety drewniane - grzyby,
 • dostawa pomocy dydaktycznych –pieczątki -drzewa, pieczątki -tropy zwierząt,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – próbki drewna,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – układanki – liście drzew,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – tablica zawieszkowa – drzewa,
 • dostawa pomocy dydaktycznych typu puzzle z drewna/sklejki,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – przyrodnicze memory gatunki drzew
  w skrzyneczkach,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – dendrofon mobilny,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – leśne kształty,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – zabawki wiernie odzwierciedlające pojazdy
  i maszyny leśne,
 • dostawa pomocy dydaktycznych – figury zwierząt z pracowni plastycznej – dzik z dwoma warchlakami.

Podnoszenie jakości oferty edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Kaczory w oparciu o Ośrodek Edukacji Leśnej „kalinka” i jego zasoby w 2022 roku

Podnoszenie jakości oferty edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Kaczory w oparciu o Ośrodek Edukacji Leśnej „kalinka” i jego zasoby w 2022 roku

 

 

Nadleśnictwo Kaczory realizuje przedsięwzięcie pod nazwą “Podnoszenie jakości oferty edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Kaczory w oparciu o Ośrodek Edukacji Leśnej „kalinka” i jego zasoby w 2022 roku”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W ramach przedsięwzięcia jednostka zakupiła pomoce dydaktyczne wspomagające prowadzoną przez pracowników edukację przyrodniczo-leśną i ekologiczną społeczeństwa, zwłaszcza najmłodszych jego członów. Wśród pomocy znalazły się megapuzzle o tematyce przyrodniczej, gry memory o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, puzzle i gry zręcznościowe ze sklejki, domki z drewnianych desek do samodzielnego składania przez dzieci oraz kaski ochronne na głowy przydatne przy budowie domków.

Wierzymy, że nauka poprzez zabawę przynosi najsilniejsze efekty. Chcemy wzbudzić w odbiorcach naszej oferty edukacyjnej miłość do przyrody, troskę o środowisko naturalne, oraz przekonanie, że racjonalnie prowadzona zrównoważona gospodarka leśna nie musi wchodzić w kolizję z ochroną przyrody. Pragniemy pokazać, że urzec nas może już nasze najbliższe otoczenie, nasza „mała ojczyzna”. Pragniemy również promować drewno jako surowiec naturalny, całkowicie odnawialny i nie dający się niczym zastąpić. Zakupione w ramach przedsięwzięcia pomoce dydaktyczne świetnie sprawdzają się w czasie zajęć z dziećmi już od wieku przedszkolnego, ale cieszą się nimi również dorośli.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 53 416,40 zł.

Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
31 500,00  zł
.

Termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono do dnia 30 października 2022 r.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

 


EKO - EDUKACJA W POWIECIE PILSKIM

EKO - EDUKACJA W POWIECIE PILSKIM


O projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.04.05.04-30-0018/17
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 22-01-2019 r. do 26-10-2021 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 561 427,73 PLN
CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 1 281 104,52 pln
KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 088 938,83 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 4 „ŚRODOWISKO”
Działania 4.5 „Ochrona przyrody”
Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

PARTNERZY PROJEKTU:
Powiat Pilski
Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
Nadleśnictwo Kaczory

Cel projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w Powiecie Pilskim poprzez zwiększenie proekologicznej świadomości i wiedzy społeczności oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska.

Opis działań realizowanych w ramach projektu:

1. UTWORZONO I WYPOSAŻONO POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PILE (w tym m.in. mikroskopy, meble, tablica interaktywna, dygestorium, zestawy do doświadczeń (badanie wody, gleby i powietrza, stacja meteo, laptop, nagłośnienie).

Utworzono stronę internetową do potrzeb działania PCEE (szczegóły na
http://www.eko.powiat.pila.pl/), która zawiera treści dot. edukacji ekologicznej. Strona służy do informowania społeczności o walorach środowiskowych obszaru powiatu pilskiego, aktualnych akcjach dot. edukacji ekologicznej, ogłaszania konkursów, przeprowadzania ankiet, promocji projektu, działań i obiektów edukacji ekologicznej prowadzonych przez Partnerów.

Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej:
Sala jest wielofunkcyjna, może być wykorzystywana do zajęć laboratoryjnych, konferencji, szkoleń, warsztatów oraz olimpiad czy konkursów wiedzy. Przed wejściem stoi monitor interaktywny oraz Infokiosk ze specjalnym oprogramowaniem.

Pracownia wyposażona jest w:
- sprzęt multimedialny,
- meble laboratoryjne (stoły do doświadczeń, dygestorium, strefa myjąca),
- mikroskopy,
- wagi laboratoryjne,
- podstawowy sprzęt laboratoryjny (m.in. urządzenia pomiarowe do badania pH roztworów, określania zawartości CO2 w powietrzu),
- podstawowe odczynniki chemiczne,
- nowoczesne zestawy umożliwiające obrazowanie działania urządzeń pozwalających na pozyskiwanie energii w sposób odnawialny,
- zestawy laboratoryjne umożliwiające pracę związaną z analizą stanu wód i gruntów podczas zajęć terenowych,
- sprzęt wideo umożliwiający rejestracje zajęć terenowych,
- pomoce dydaktyczne (plansze, interaktywne zestawy multimedialne),
- stację meteo.

W pracowni prowadzone są warsztaty:
- alternatywne źródła energii.
- analiza wody, gruntu i powietrza.
- meteo – analiza danych, planowanie prognozy pogody.
- zajęcia mikroskopowe.
- segregacja odpadów.

Inne formy zajęć:
-  terenowe,
- wycieczki edukacyjne,
-  akcje edukacyjne (plakaty o treści ekologicznej),
- spotkania z mieszkańcami podczas imprez plenerowych.

ZADANIE ZREALIZOWANO.
 


 

2. UTWORZONO ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W PILE (tablice edukacyjne, interaktywne tablice z modułem mówiącym, ławki z nadrukami zdjęć i haseł ekologicznych, śmietniki do segregacji),
 

3. PROWADZONE SĄ EKOLOGICZNE KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH: akcje banerowe, kwartalne artykuły prasowe o tematyce edukacyjnej, wydawnictwa o walorach przyrodniczych – album przyrodniczy oraz mapa powiatu z uwzględnieniem ścieżek rowerowych.Nadleśnictwo Zdrojowa Góra wyprodukowało i opublikowało w TV ASTA film pt. „Cztery pory roku”. Składa się on z 4 odcinków, a powstał na kanwie pracy, którą wykonują leśnicy w poszczególnych porach roku: wiosną, latem, jesienią i zimą.
Warto zobaczyć jak las się zmienia w ciągu roku i jakie prace odtworzeniowe, pielęgnacyjne i obserwacyjne wykonuje się na obszarach leśnych w ciągu całego roku.

Film do obejrzenia tutaj: https://www.powiat.pila.pl/aktualnosci/4278,film-o-pieknie-pilskich-lasow-i-pracy-lesnikow-w-czterech-odslonach


ZADANIE ZREALIZOWANO.

4. AKTYWNA EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI, MŁODZIEŻY, prowadzącą do podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej, kształtowania właściwych zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko POPRZEZ WYJAZDY EDUKACYJNE (wycieczki do spalarni śmieci, zakładu segregacji, Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, Nadleśnictw Zdrojowa Góra i Kaczory na lekcje edukacyjne). We wszystkich wyjazdach wzięli udział uczniowie ze szkół ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego.

Zrealizowano także lekcje w formie on - line:
- 12 tematycznych zajęć prowadzonych przez NZG
- 10 tematycznych zajęć prowadzonych przez NK
- 12 lekcji na temat pracy zakładu segregacji śmieci, prowadzonych przez przedstawicieli Firmy zajmującej się segregacją i utylizacją śmieci
- 10 zajęć nt. instalacji przetwarzania odpadów funkcjonującej na terenie spalarni śmieci w Poznaniu
- 10 zajęć prowadzonych przez Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPNT).

ZADANIE ZREALIZOWANO.
 

ZADANIA NADLEŚNICTW:

5. MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH OŚRODKÓW EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (ZDROJOWA GÓRA, W DOBRZYCY I OŚRODKU EDUKACJI LEŚNEJ KALINKA),

- zmodernizowano i doposażono OŚRODEK EDUKACJI LEŚNEJ W ZDROJOWEJ GÓRZE: budowa dodatkowego stropu w sali narad (edukacyjnej) w budynku Nadleśnictwa Zdrojowa Góra przy Al. Poznańskiej 126 w miejscowości Piła. Wyodrębniono dodatkowy pokój do prowadzenia zajęć ze specjalistycznym sprzętem mikroskopowym oraz utworzono stanowisko dla osoby niepełnosprawnej ruchowo na parterze. Zakupiono także doposażenie pracowni mikroskopowej w 6 mikroskopów stereoskopowych z wbudowaną kamerą i oprogramowaniem oraz pomoce dydaktyczne.

ZADANIE ZREALIZOWANO.

- Modernizacja i doposażenie Punktu Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Szkółce leśnej w Dobrzycy na potrzeby zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży: odbudowano zniszczone wiatę rekreac. i kącik edu. w na terenie Szkółki Leśnej w Dobrzycy, wyposażono w dodatkowe elementy takie jak: stoliki, drewn. osłony maskujące, 8 kpl. stołów z ławkami i 4 szt. koszy na śmieci,  zamontowano 8 przyrządów eduk. do gier i zabaw.
ZADANIE ZREALIZOWANO. 

- Doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Kalinka.

Obejmuje: doposaż. budynku i placu z wiatą i miejscem na ognisko, czyniąc go bardziej dostępnym. Wyposażenie w tzw. infokiosk. Utwardzenie placu z wiatą i miejscem na ognisko umożliwi bezpieczniejsze i łatwiejsze korzystanie z obiektu przez osoby niepełnos., poruszające się z utrudnieniami. Odnowienie tablic na ścieżce ma na celu uaktualnienie ich treści, opatrzenie bardziej dopasowanymi do miejsca informacjami i dobrymi ilustracjami-rysunkami.

ZADANIE ZREALIZOWANO.

 

6. MODERNIZACJA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTW:

- ścieżka rowerowa KRĘTA - wymiana małych tzw. „kapliczek” na wielkoformatowe tablice edukacyjne z nową, uaktualnioną treścią – 10 szt. Ścieżka zlokalizowana. jest w sąsiedztwie miejscowości Białośliwie.
ZADANIE ZAKOŃCZONE


 

- utworzenie pieszej ścieżki edu. wokół jez. Kopcze w sąsiedztwie miejscowości Kaczory Planuje się ogrodzenie oraz zamontowanie elementów małej architektury (1 szt. wiaty leśnej drew. z ławost., 2 kosze na śmieci z segregacją, 3 szt. tablic edu-inf, piktogramy na drzewach wyznaczające trasę ścieżki - 80 szt.). ZADANIE ZAKONCZONE.

 

- Modernizacja ścieżki edukacyjnej „Smok” - ścieżka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Piła. Wzdłuż ścieżki plan. jest wymienienie 14 tablic edu. oraz wyposażenie placu przy „Smoku” w elementy malej architektury (6 ław, 2 szt. wiaty leśnej z ławost.i, 2 szt. pojemników na odpady z segregacją, tablice infor. ze stelażem szt. 3. Planowane jest także utworzenie płotu ogrodzeniowego. Ogr. będzie znajdować się przy samej drodze i odgradzać plac, na którym staną wiaty od drogi. Moder. ścieżki obejm. będzie także wymianę tablic edu. szt. 14. ZADANIE ZAKONCZONE.


HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE:
1. Ekologiczna kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży Powiatu Pilskiego - 2019-03-19 do 2021-05-24
2. Ekologiczna kampania informacyjno - edukacyjna dla społeczności lokalnych - 2019-01-22 do 2020-12-29
3. Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile - 2019-03-22 do 2019-12-17
4. Utworzenie i oznakowanie ścieżek edukacyjnych i tras rowerowych na terenie Nadleśnictwa Kaczory - 2019-08-08 do 2019-12-31
5. Utworzenie Ścieżki Edukacyjnej - Powiat Pilski - 2019-05-06 do 2019-06-26
6. Kampania promocyjna informująca o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim realizowana przez Powiat Pilski - 2019-03-22 do 2020-06-28
7. Kampania promocyjna informująca o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim realizowana przez Nadleśnictwo Kaczory - 2019-08-08 do 2019-10-23
8. Kampania promocyjna informująca o dofinansowaniu z EFRR oraz o projekcie Eko - Edukacja w Powiecie Pilskim realizowana przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra - 2019-07-03 do 2019-08-06
9. Modernizacja i Doposażenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej „Zdrojowa Góra” - 2019-02-06 do 2019-12-06
10. Modernizacja i doposażenie Punktu Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Szkółce leśnej w Dobrzycy na potrzeby zajęć edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży - 2019-02-06 do 2020-02-28
11. Doposażenie Ośrodka Edukacji Leśnej Kalinka - 2020-07-15 do 2021-10-26
 
PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Objęcie wsparciem 3 ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (2 Ośrodków Edukacji Leśnej funkcjonujących przy Nadleśnictwie Zdrojowa Góra i Nadleśnictwie Kaczory oraz utworzenie i wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile
2. Przeprowadzenie 5 kampanii informacyjno - edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Dodatkowo planowane jest utworzenie, modernizacja i oznakowanie ścieżek:

1. Utworzenie ścieżki edukacji  leśnej wraz z infrastrukturą przy jeziorze Kopcze.
2. Modernizacja ścieżki edukacyjnej „SMOK”.
3. Zamieszczenie tablic edukacyjno - ekologicznych na ścieżce rowerowej „Kręta”.
4. Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Pile.
 
Działania edukacyjnymi będą realizowane w formie edukacji pośredniej jak i bezpośredniej:

a) edukacja pośrednia prowadzona poprzez: ulotki informacyjne, wydawnictwa, publikacje prasowe, akcje bannerowe, filmy edukacyjne, stronę internetową,
b) kampania informacyjno - edukacyjna bezpośrednia: zajęcia edukacyjne w Powiatowym Centrum Edukacji Ekologicznej, zajęcia edukacyjne w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra i Nadleśnictwie Kaczory oraz w szkółce leśnej w Dobrzycy, wyjazdy edukacyjne  dla młodzieży do miejsc segregacji śmieci, spalarni, Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego i Nadleśnictw oraz lekcje on-line.

Wszystkie produkty projektu będą ogólnodostępne i bezpłatne. Powyższe działania prowadzić będą do wzrostu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowania zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko. 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


Fundusze i projekty

Nadleśnictwo Kaczory korzysta z pomocy różnych funduszy strukturalnych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszy Europejskich.

Kaczory 31.03.2017r.

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

 

          Informujemy, że Nadleśnictwo Kaczory uczestniczy w kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Więcej informacji pod adresem: http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie#.WNugDPLsant
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Kaczory 02.01.2019 r.

         

          Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową 606/U/400/752/2018 z dnia 05.11.2018 dofinansował przedsięwzięcie pod nazwą „Podnoszenie jakości oferty przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej „Kalinka”  Nadleśnictwa Kaczory” kwotą 15 973,75 zł. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy znacząco uatrakcyjnić  prowadzone przez nas zajęcia, zakupując ciekawe pomoce dydaktyczne. Megapuzzle z wizerunkami zwierząt leśnych, maskotki odzwierciedlające różne gatunki ptaków z głosami, świetnie sprawdzają się podczas zajęć między innymi z najmłodszymi odbiorcami naszej oferty edukacyjnej, bardzo przydatne są też w edukacji osób niepełnosprawnych. W edukacji pomagają nam również zakupione w ramach dotacji małe drewniane sylwetki zwierząt, czy „leszczynowe” kolorowe kredki, które wspomagają  prowadzone przez nas zajęcia na temat drewna, naturalnego odnawialnego surowca, którego nie można niczym zastąpić. Nagrody w konkursach dla dzieci i dorosłych stanowią sympatyczne maskotki – wiewiórki, a zdobyte podczas ewaluacji małe maskotki i smycze z elementami odblaskowymi będą, mamy nadzieję, wpływać choć odrobinę na wzrost bezpieczeństwa odbiorców naszej oferty edukacyjnej, jednocześnie będąc drobnymi nagrodami dla nich i służąc wzmacnianiu naszego przekazu. Zakupione w ramach dofinansowania torby z naturalnej tkaniny z kolorowym nadrukiem mają pomóc podkreślić znaczenie podejmowanych przez nas codziennie decyzji – nasza troska o środowisko przejawiać się może na przykład poprzez rezygnację z używania jednorazowych opakowań. Poprzez wszystkie zakupione w ramach dofinansowania pomoce dydaktyczne pragniemy uświadamiać naszym odbiorcom, że prowadzona w sposób zrównoważony  Lasach Państwowych gospodarka leśna niekoniecznie musi wchodzić w kolizję z ochroną przyrody.

fot. Przedszkole Niepubliczne nr 1 Caritas w Pile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaczory 07.08.2017r.

          Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udziela Nadleśnictwu Kaczory dotacji w ramach przedsięwzięcia "Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej "Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2017 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 22 482,72 zł, kwota dotacji: 10 000,00 zł. Przedmioty zakupione w ramach przedsięwzięcia slużą wspieraniu prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          Kaczory  31.12.2016r.

          Nadleśnictwo Kaczory w ramach umowy dotacji nr 347/U/400/596/2016 zawartej w dniu 24.11.2016 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wspomaganie prowadzonej przez nadleśnictwo edukacji leśnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia p.n. „Podnoszenie jakości oferty edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej „Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2016 r" wyniósł 29 526,22 zł a poziom dofinansowania stanowi 50,81% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaczory 04.01.2015r.

          Nadleśnictwo Kaczory korzysta z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki otrzymane z Funduszu pozwoliły Nadleśnictwu Kaczory lepiej wyposażyć salę edukacyjną Ośrodka Edukacji Leśnej „Kalinka" oraz uatrakcyjnić zajęcia prowadzone przez edukatorów w terenie poprzez zakup pomocy dydaktycznych.

          W 2014 roku zrealizowano przedsięwzięcie p.n.: „Podnoszenie jakości ofert edukacji
przyrodniczo-leśnej w Ośrodku Edukacji Leśnej "Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2014 roku" .
Przyznane środki przeznaczono na:
1) wydatki inwestycyjne , tj. zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej „Leśny koncert" w kwocie 6.000,00 zł,
2) wydatki bieżące, w kwocie 14.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych zlokalizowanych       w otoczeniu budynku ośrodka i drobnych nagród  uatrakcyjniających zajęcia.
Umowa nr 177/U/400/54/2014 zawarta 19.09.2014 pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu
i Nadleśnictwem Kaczory.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu : 20.000,00 zł.