Wydawca treści Wydawca treści

Fundusze i projekty

Nadleśnictwo Kaczory korzysta z pomocy różnych funduszy strukturalnych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszy Europejskich.

Kaczory 31.03.2017r.

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

 

          Informujemy, że Nadleśnictwo Kaczory uczestniczy w kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Więcej informacji pod adresem: http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie#.WNugDPLsant
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Kaczory 02.01.2019 r.

         

          Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z umową 606/U/400/752/2018 z dnia 05.11.2018 dofinansował przedsięwzięcie pod nazwą „Podnoszenie jakości oferty przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej „Kalinka”  Nadleśnictwa Kaczory” kwotą 15 973,75 zł. Dzięki dofinansowaniu mogliśmy znacząco uatrakcyjnić  prowadzone przez nas zajęcia, zakupując ciekawe pomoce dydaktyczne. Megapuzzle z wizerunkami zwierząt leśnych, maskotki odzwierciedlające różne gatunki ptaków z głosami, świetnie sprawdzają się podczas zajęć między innymi z najmłodszymi odbiorcami naszej oferty edukacyjnej, bardzo przydatne są też w edukacji osób niepełnosprawnych. W edukacji pomagają nam również zakupione w ramach dotacji małe drewniane sylwetki zwierząt, czy „leszczynowe” kolorowe kredki, które wspomagają  prowadzone przez nas zajęcia na temat drewna, naturalnego odnawialnego surowca, którego nie można niczym zastąpić. Nagrody w konkursach dla dzieci i dorosłych stanowią sympatyczne maskotki – wiewiórki, a zdobyte podczas ewaluacji małe maskotki i smycze z elementami odblaskowymi będą, mamy nadzieję, wpływać choć odrobinę na wzrost bezpieczeństwa odbiorców naszej oferty edukacyjnej, jednocześnie będąc drobnymi nagrodami dla nich i służąc wzmacnianiu naszego przekazu. Zakupione w ramach dofinansowania torby z naturalnej tkaniny z kolorowym nadrukiem mają pomóc podkreślić znaczenie podejmowanych przez nas codziennie decyzji – nasza troska o środowisko przejawiać się może na przykład poprzez rezygnację z używania jednorazowych opakowań. Poprzez wszystkie zakupione w ramach dofinansowania pomoce dydaktyczne pragniemy uświadamiać naszym odbiorcom, że prowadzona w sposób zrównoważony  Lasach Państwowych gospodarka leśna niekoniecznie musi wchodzić w kolizję z ochroną przyrody.

fot. Przedszkole Niepubliczne nr 1 Caritas w Pile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaczory 07.08.2017r.

          Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udziela Nadleśnictwu Kaczory dotacji w ramach przedsięwzięcia "Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej "Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2017 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 22 482,72 zł, kwota dotacji: 10 000,00 zł. Przedmioty zakupione w ramach przedsięwzięcia slużą wspieraniu prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          Kaczory  31.12.2016r.

          Nadleśnictwo Kaczory w ramach umowy dotacji nr 347/U/400/596/2016 zawartej w dniu 24.11.2016 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wspomaganie prowadzonej przez nadleśnictwo edukacji leśnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia p.n. „Podnoszenie jakości oferty edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej „Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2016 r" wyniósł 29 526,22 zł a poziom dofinansowania stanowi 50,81% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaczory 04.01.2015r.

          Nadleśnictwo Kaczory korzysta z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki otrzymane z Funduszu pozwoliły Nadleśnictwu Kaczory lepiej wyposażyć salę edukacyjną Ośrodka Edukacji Leśnej „Kalinka" oraz uatrakcyjnić zajęcia prowadzone przez edukatorów w terenie poprzez zakup pomocy dydaktycznych.

          W 2014 roku zrealizowano przedsięwzięcie p.n.: „Podnoszenie jakości ofert edukacji
przyrodniczo-leśnej w Ośrodku Edukacji Leśnej "Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2014 roku" .
Przyznane środki przeznaczono na:
1) wydatki inwestycyjne , tj. zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej „Leśny koncert" w kwocie 6.000,00 zł,
2) wydatki bieżące, w kwocie 14.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych zlokalizowanych       w otoczeniu budynku ośrodka i drobnych nagród  uatrakcyjniających zajęcia.
Umowa nr 177/U/400/54/2014 zawarta 19.09.2014 pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu
i Nadleśnictwem Kaczory.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu : 20.000,00 zł.