Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Kaczory

Nasze lasy.

          Zasięg administracyjny Nadleśnictwa Kaczory obejmuje około 750 km². Lesistość tego obszaru wynosi blisko 24% (wskaźnik lesistości jest to stosunek procentowy powierzchni lasów do ogólnej powierzchni). Jest ona niższa zarówno od lesistości  województwa wielkopolskiego, stanowiącej 25,7% oraz Polski, która wynosi 29,5%. Ma to związek z rolniczym charakterem regionu.
Ze względu na funkcję jakie pełnią lasy Nadleśnictwa Kaczory wyróżniamy:
- lasy gospodarcze
- lasy ochronne
- lasy rezerwatowe.

          Lasy rezerwatowe pełnią funkcje ochronne na terenie rezerwatu:
• Rezerwat „Torfowisko Kaczory",
• Rezerwat „Zielona Góra".
          Mają one charakter ochrony ścisłej (biernej – bez ingerencji człowieka) oraz częściowej (z możliwością stosowania zabiegów mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, grzybów i zwierząt).

          Lasy ochronne są użytkowane gospodarczo ze szczególnym uwzględnieniem ochrony:
• lasów glebochronnych,
• lasów  wodochronnych,
• lasów stanowiących cenne fragmenty rodzimej przyrody,
• lasów stanowiących stałe powierzchnie badawcze i doświadczalne,
• lasów stanowiących drzewostany nasienne,
• lasów stanowiących ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej,
• lasów położonych w miastach i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast   liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.
          Warto zaznaczyć, że spośród powyższych, zdecydowanie najliczniej reprezentowaną, zarówno pod względem powierzchniowym jak i ilościowym grupą lasów w Nadleśnictwie Kaczory są  lasy położone w mieście Piła i w odległości do 10 km od granic administracyjnych tej aglomeracji.

          Lasy gospodarcze są to lasy, w których prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna. Ich zadaniem jest uzyskanie korzystnych relacji ekonomicznych z jednoczesnym zachowaniem zasady trwałości lasu i bioróżnorodności z wiodącą funkcją produkcyjną.
Zgodnie z Ustawą o Lasach z 1991 roku, Nadleśnictwo Kaczory prowadzi gospodarkę leśną według następujących zasad:
1) powszechnej ochrony lasów
2) trwałości utrzymania lasów
3) ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów
4) powiększania zasobów leśnych.
          Najliczniej występującym gatunkiem drzew tworzącym lasy w Nadleśnictwie Kaczory jest sosna zwyczajna (66.29%), kolejny jest dąb (zarówno szypułkowy jak i bezszypułkowy) z udziałem w wysokości 21.8% . Więcej informacji na temat udziału pozostałych gatunków prezentuje poniższa tabela.