Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

Formy Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Kaczory.

 

A. Rezerwaty przyrody

            Na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa rezerwaty przyrody:
•         „Torfowisko Kaczory" utworzony na mocy zarządzenia MOŚZNiL z dnia 13 czerwca 1994 roku,
•         „Zielona Góra" utworzony na mocy zarządzenia MLiPD z dnia 4 listopada 1968 roku.

            Oba rezerwaty posiadają aktualny plan ochrony.
            Więcej informacji na temat rezerwatów przyrody :Dębowa Góra" i "Torfowisko Kaczory" znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

B. Obszary chronionego krajobrazu

            W zasięgu Nadleśnictwa znajdują się trzy Obszary Chronionego Krajobrazu:
•         Dolina Noteci,
•         Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie,
•         Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy.

            Ostatni akt prawny dotyczący wyżej wymienionych obszarów to rozporządzenie nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 roku. Obecnie obszary te są chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
            Więcej informacji na temat obszarów chronionego krajobrazu znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

C. Użytki ekologiczne

            Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Kaczory znajdują się w 32 wydzieleniach i zajmują łączną powierzchnię 76,48 ha. Poniżej zestawiono ich powierzchnię wg danych ewidencyjnych z podziałem na rodzaje użytków gruntowych.

Lp. Rodzaj użytku gruntowego Liczba wydzieleń Powierzchnia (ha)
1 E-Lz 1 5,52
2 E-Ł 6 6,55
3 E-N 16 53,64
4 E-Ps 4 4,56
5 E-Ws 3 5,55
  RAZEM 30

75,82

          Użytki ekologiczne zostały powołane na podstawie uchwał rad gmin bądź miast wydanych pomiędzy 2005 a 2012 rokiem.
            Więcej informacji na temat użytków ekologicznych znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

D. Natura 2000

            W zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się siedem obszarów europejskiej sieci Natura 2000.
Obszary specjalnej ochrony ptaków:
•         Puszcza nad Gwdą – PLB300012,
•         Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego – PLB300001.
Obszary te ustanowione zostały odpowiednimi rozporządzeniami MŚ z dnia 12 stycznia 2011 roku, w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133)

            Oprócz w/w na terenach Nadleśnictwa Kaczory występuje pięć obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Są to:
•         Dolina Łobżonki – PLH300040,
•         Dolina Noteci – PLH300004,
•         Ostoja PilskaPLH300045,
•         Struga Białośliwka – PLH300054,
•         Dębowa Góra – PLH300055.
Obszary te obecnie podlegają ochronie na mocy prawa wspólnotowego.
Więcej informacji na temat obszarów NATURA 2000 znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

F. Pomniki przyrody

            Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo zlokalizowanych jest 44 pozycji rejestrowych pomników przyrody. Wśród wszystkich pomników poza pojedynczymi drzewami opisano: siedem grup i alei drzew, dwa bluszcze pospolite, jedną wiśnię ptasią i jeden głaz narzutowy.
            Więcej informacji na temat zarejestrowanych pomników przyrody znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

G. Ochrona gatunkowa

            Na terenie Nadleśnictwa Kaczory prowadzona jest czynna ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt (kręgowych i bezkręgowych). Do najistotniejszych form ochrony, mających wpływ na planowanie urządzeniowe, należą strefy ochrony ostoi ptaków. Na obszarze Nadleśnictwa Kaczory znajduje się obecnie 6 takich stref. Utworzone one zostały dla następujących gatunków ptaków: bielika, orlika krzykliwego i bociana czarnego.

            Ponadto w Nadleśnictwie Kaczory w wyniku prawidłowości działań w zakresie prognozowania i zwalczania zagrożeń, aktualny stan zdrowotny i sanitarny lasu ocenia się jako dobry. Posusz w drzewostanach występuje sporadycznie i jest usuwany na bieżąco z wyjątkiem terenów uznanych za ostoje ksylobiontów, z uwagi na rolę jaką pełnią w środowisku leśnym dając miejsce bytowania wielu organizmom. W minionym okresie gospodarczym udział pozyskanego posuszu stanowił niecałe 5% pozyskania grubizny w całym dziesięcioleciu.

            Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zastosowania rozwiązań z zakresu ochrony lasu należy brać pod uwagę zasady prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Temu celowi mają służyć miedzy innymi działania prowadzące do zwiększenia biologicznej odporności ekosystemów leśnych. Wybierając metodę ochrony lasu należy w szczególności zwracać uwagę na:
•             działania profilaktyczne,
•             stosowanie zintegrowanych metod ochrony lasu obejmujących wszystkie elementy środowiska,
•             minimalizowanie szkód ekologicznych,
•             kierowanie się w działalności praktycznej zasadą tzw. progu ekonomicznej szkodliwości choroby lub szkodnika.

Przy opracowaniu wytycznych z zakresu ochrony lasu wykorzystano materiały Nadleśnictwa Kaczory i Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku za okres minionego 10 - lecia oraz wyniki i spostrzeżenia dokonane w trakcie prowadzenia prac urządzeniowych. Bardzo istotnym przy zredagowaniu wytycznych były zalecenia podane we wspomnianym na wstępie Referacie Kierownika ZOL. Poniżej kierunkowe zalecenia zestawiono wg głównych grup czynników stanowiących zagrożenia dla lasów. 

CZYNNIKI BIOTYCZNE

Szkody od owadów:
              Ubiegły okres gospodarczy (lata 2004-2013) charakteryzował się okresowym zagrożeniem ze strony szkodników pierwotnych (przede wszystkim zwójka zieloneczka) i wtórnych (głównie opiętki oraz przypłaszczek granatek).
              Ochrona przed szkodnikami owadzimi powinna się opierać głównie na wzmocnieniu biologicznej odporności drzewostanów. Realizując kierunkowe wytyczne na najbliższe 10 - lecie w szczególności zaleca się:
•             monitorowanie zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych zwłaszcza sosny i dębu;
•             utrzymanie liczebności szkodników pierwotnych sosny na poziomie niezagrażającym trwałości drzewostanów, poprzez prowadzenie zabiegów ratowniczych z zastosowaniem preparatów dopuszczonych do stosowania z aktualnej listy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
•             położenie dużego nacisku na działania profilaktyczne z zakresu ochrony i hodowli lasu, prowadzące do obniżenia potencjału gradacyjnego foliofagów;
•             dalsze wzbogacanie składu gatunkowego upraw;
•             zapobieganie nadmiernej rozmnoży owadów szkodliwych poprzez usuwanie posuszu czynnego w terminach dostosowanych do biologii poszczególnych gatunków szkodników;
•             utrzymanie na dotychczasowym poziomie "przelegiwania" zrębów bieżących, co najmniej przez jeden sezon wegetacyjny, co radykalnie obniży poziom zagrożenia przyszłych upraw od szeliniaka sosnowca i innych szkodliwych owadów;
•             monitorowanie zwiększania zasobów "martwego drewna" w celu uniknięcia pogorszenia się stanu sanitarnego drzewostanów.

Szkody od grzybów:
                W minionym dziesięcioleciu poza charakterystycznymi dla gruntów porolnych opieńkową zgnilizną korzeni oraz hubą korzeni sosny, wartym podkreślenia jest istotne zagrożenie od osutki sadzonkowej, która praktycznie eliminuje możliwość odnowień naturalnych sosny.
                Dążąc do ograniczenia szkodliwego działania patogenów grzybowych należy kierować się następującymi wskazaniami, tj::
•             stosowanie zaleceń zawartych w Instrukcji Ochrony Lasu, Instrukcji Urządzania Lasu, oraz w Zasadach Hodowli Lasu;
•             prowadzenie zabiegów mechanicznych polegających na usuwaniu sadzonek porażonych przez grzyby, a następnie ich niszczeniu;
•             usuwanie drzew z widocznymi owocnikami w trakcie cięć pielęgnacyjnych;
•             kontynuowanie zabezpieczania pniaków preparatem biologicznym z grzybem antagonistycznym, szczególnie w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych;
•             w sposób kompleksowy zapobieganie lub minimalizowanie szkód od grzybów opieńkowych w uprawach iglastych, poprzez wykorzystanie własnych doświadczeń z lat ubiegłych i wniosków z cyklicznych lustracji upraw uszkodzonych przez opieńki;
•             ograniczanie do minimum poziomu posuszu czynnego w obszarach zagrożonych i opanowanych przez korzeniowca wieloletniego i opieńkową zgniliznę korzeni;
•             wprowadzanie gatunków liściastych drzew i krzewów leśnych zatrzymujących bądź spowalniających procesy rozpadu drzewostanu.

Szkody od zwierzyny:
                Szkody od zwierzyny łownej występują zwłaszcza w najmłodszych klasach wieku. Polegają głównie na zgryzaniu pędów, czemchaniu i spałowaniu przez jelenie i sarny oraz buchtowaniu przez dziki. W minionym dziesięcioleciu pojawiły się ponadto szkody powstałe od drobnych gryzoni, zwłaszcza od nornicy rudej.
                W celu dalszego ograniczenia rozmiaru szkód od zwierzyny należy przedsięwziąć i kontynuować działania polegające na:
•             bieżącej ocenie natężenia szkód,
•             stosowaniu w miarę potrzeb i w zależności od gatunku środków zabezpieczających uprawy i młodniki adekwatnych do zagrożeń (grodzenia dla dębu i w miarę możliwości dla buka, zabezpieczenie mechaniczne i chemiczne), pozwalających osiągać wysoki efekt hodowlano- ochronny.
•             dostosowaniu ilości zwierzyny płowej do stanu umożliwiającego osiągnięcie założonych celów hodowli lasu,
•             racjonalnym zagospodarowaniu łowisk z wprowadzeniem wszystkich rodzajów poletek (żerowych i zgryzowych) oraz uproduktywnieniem łąk śródleśnych stanowiących właściwą bazę pokarmową dla jeleniowatych;
•             udostępnieniu w miesiącach zimowo- wiosennych (w okresie największego zapotrzebowania) drewna do spałowania z cięć pielęgnacyjnych (zwłaszcza CP i TW).

               Na terenie Nadleśnictwa w ostatnich latach zauważalna staje się ponadto szkodliwa działalność bobra europejskiego, który może wyrządzać szkody w drzewostanach (wszystkich klas wieku) zwłaszcza położonych wzdłuż cieków lub przy jeziorach.

CZYNNIKI ABIOTYCZNE.              
                W minionym okresie gospodarczym pewne szkody w drzewostanach wśród czynników abiotycznych powodowane były głównie przez czynniki klimatyczne tj.: porywiste wiatry (2007 i 2012 rok), późnowiosenne mrozy, okresowe susze, przymrozki oraz gwałtowne ulewy w okresie wiosenno – letnim nierzadko przechodzące w gradobicia.
Przeciwdziałanie szkodom wywoływanym przez czynniki abiotyczne nie jest, ze zrozumiałych względów, w pełni możliwe. Dla ich ograniczenia należy kontynuować następujące czynności:
•             kształtowanie stref ekotonowych na granicy lasów;
•             dbanie o przestrzeganie porządku ostępowego przy realizacji cięć rębnych;
•             w miejscach narażonych na wiatr - od najmłodszych lat prowadzenie prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych w celu wykształcenie silnych systemów korzeniowych;
•             w celu uniknięcia szkód wywołanych ewentualnym niedoborem wody zalecane jest wprowadzenie odnowień najwcześniej na najsłabszych siedliskach;
•             utrzymanie sprawnego systemu rowów i urządzeń melioracyjnych.

CZYNNIKI ANTROPOGENICZNE:
                Istotnym czynnikiem warunkującym działania Nadleśnictwa Kaczory w zakresie ochrony jest również penetracja lasów przez człowieka. W związku z występowaniem niemożliwego do kontrolowania ruchu turystycznego (szczególnie tzw. turystyka weekendowa, okresy grzybobrania) coraz większego znaczenia nabiera konieczność ochrony wód gruntowych i samych lasów przed zaśmiecaniem, a nawet wywozem śmieci do lasu. Kontynuowane ponadto powinny być stosowane do tej pory akcje oczyszczania lasów ze śmieci. Jednocześnie prowadzona działalność edukacyjna z wykorzystaniem możliwie powszechnego udziału ekologów i przyrodników powinna owocować w przyszłości zwiększeniem świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu stanu środowiska na życie człowieka.

Z antropopresją nierozerwalnie połączone jest występowanie pożarów, które często powstają na wskutek podpaleń bądź nieostrożności człowieka.


ochrona lasu

Formy Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Kaczory.

 

A. Rezerwaty przyrody

            Na terenie Nadleśnictwa znajdują się dwa rezerwaty przyrody:
•         „Torfowisko Kaczory" utworzony na mocy zarządzenia MOŚZNiL z dnia 13 czerwca 1994 roku,
•         „Zielona Góra" utworzony na mocy zarządzenia MLiPD z dnia 4 listopada 1968 roku.

            Oba rezerwaty posiadają aktualny plan ochrony.
            Więcej informacji na temat rezerwatów przyrody :Dębowa Góra" i "Torfowisko Kaczory" znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

B. Obszary chronionego krajobrazu

            W zasięgu Nadleśnictwa znajdują się trzy Obszary Chronionego Krajobrazu:
•         Dolina Noteci,
•         Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie,
•         Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy.

            Ostatni akt prawny dotyczący wyżej wymienionych obszarów to rozporządzenie nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 roku. Obecnie obszary te są chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
            Więcej informacji na temat obszarów chronionego krajobrazu znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

C. Użytki ekologiczne

            Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Kaczory znajdują się w 32 wydzieleniach i zajmują łączną powierzchnię 76,48 ha. Poniżej zestawiono ich powierzchnię wg danych ewidencyjnych z podziałem na rodzaje użytków gruntowych.

Lp. Rodzaj użytku gruntowego Liczba wydzieleń Powierzchnia (ha)
1 E-Lz 1 5,52
2 E-Ł 6 6,55
3 E-N 16 53,64
4 E-Ps 4 4,56
5 E-Ws 3 5,55
  RAZEM 30

75,82

          Użytki ekologiczne zostały powołane na podstawie uchwał rad gmin bądź miast wydanych pomiędzy 2005 a 2012 rokiem.
            Więcej informacji na temat użytków ekologicznych znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

D. Natura 2000

            W zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się siedem obszarów europejskiej sieci Natura 2000.
Obszary specjalnej ochrony ptaków:
•         Puszcza nad Gwdą – PLB300012,
•         Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego – PLB300001.
Obszary te ustanowione zostały odpowiednimi rozporządzeniami MŚ z dnia 12 stycznia 2011 roku, w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133)

            Oprócz w/w na terenach Nadleśnictwa Kaczory występuje pięć obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty. Są to:
•         Dolina Łobżonki – PLH300040,
•         Dolina Noteci – PLH300004,
•         Ostoja PilskaPLH300045,
•         Struga Białośliwka – PLH300054,
•         Dębowa Góra – PLH300055.
Obszary te obecnie podlegają ochronie na mocy prawa wspólnotowego.
Więcej informacji na temat obszarów NATURA 2000 znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

F. Pomniki przyrody

            Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo zlokalizowanych jest 44 pozycji rejestrowych pomników przyrody. Wśród wszystkich pomników poza pojedynczymi drzewami opisano: siedem grup i alei drzew, dwa bluszcze pospolite, jedną wiśnię ptasią i jeden głaz narzutowy.
            Więcej informacji na temat zarejestrowanych pomników przyrody znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa Kaczory.

G. Ochrona gatunkowa

            Na terenie Nadleśnictwa Kaczory prowadzona jest czynna ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt (kręgowych i bezkręgowych). Do najistotniejszych form ochrony, mających wpływ na planowanie urządzeniowe, należą strefy ochrony ostoi ptaków. Na obszarze Nadleśnictwa Kaczory znajduje się obecnie 6 takich stref. Utworzone one zostały dla następujących gatunków ptaków: bielika, orlika krzykliwego i bociana czarnego.

            Ponadto w Nadleśnictwie Kaczory w wyniku prawidłowości działań w zakresie prognozowania i zwalczania zagrożeń, aktualny stan zdrowotny i sanitarny lasu ocenia się jako dobry. Posusz w drzewostanach występuje sporadycznie i jest usuwany na bieżąco z wyjątkiem terenów uznanych za ostoje ksylobiontów, z uwagi na rolę jaką pełnią w środowisku leśnym dając miejsce bytowania wielu organizmom. W minionym okresie gospodarczym udział pozyskanego posuszu stanowił niecałe 5% pozyskania grubizny w całym dziesięcioleciu.

            Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zastosowania rozwiązań z zakresu ochrony lasu należy brać pod uwagę zasady prowadzenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych. Temu celowi mają służyć miedzy innymi działania prowadzące do zwiększenia biologicznej odporności ekosystemów leśnych. Wybierając metodę ochrony lasu należy w szczególności zwracać uwagę na:
•             działania profilaktyczne,
•             stosowanie zintegrowanych metod ochrony lasu obejmujących wszystkie elementy środowiska,
•             minimalizowanie szkód ekologicznych,
•             kierowanie się w działalności praktycznej zasadą tzw. progu ekonomicznej szkodliwości choroby lub szkodnika.

Przy opracowaniu wytycznych z zakresu ochrony lasu wykorzystano materiały Nadleśnictwa Kaczory i Zespołu Ochrony Lasu w Szczecinku za okres minionego 10 - lecia oraz wyniki i spostrzeżenia dokonane w trakcie prowadzenia prac urządzeniowych. Bardzo istotnym przy zredagowaniu wytycznych były zalecenia podane we wspomnianym na wstępie Referacie Kierownika ZOL. Poniżej kierunkowe zalecenia zestawiono wg głównych grup czynników stanowiących zagrożenia dla lasów. 

CZYNNIKI BIOTYCZNE

Szkody od owadów:
              Ubiegły okres gospodarczy (lata 2004-2013) charakteryzował się okresowym zagrożeniem ze strony szkodników pierwotnych (przede wszystkim zwójka zieloneczka) i wtórnych (głównie opiętki oraz przypłaszczek granatek).
              Ochrona przed szkodnikami owadzimi powinna się opierać głównie na wzmocnieniu biologicznej odporności drzewostanów. Realizując kierunkowe wytyczne na najbliższe 10 - lecie w szczególności zaleca się:
•             monitorowanie zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych zwłaszcza sosny i dębu;
•             utrzymanie liczebności szkodników pierwotnych sosny na poziomie niezagrażającym trwałości drzewostanów, poprzez prowadzenie zabiegów ratowniczych z zastosowaniem preparatów dopuszczonych do stosowania z aktualnej listy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
•             położenie dużego nacisku na działania profilaktyczne z zakresu ochrony i hodowli lasu, prowadzące do obniżenia potencjału gradacyjnego foliofagów;
•             dalsze wzbogacanie składu gatunkowego upraw;
•             zapobieganie nadmiernej rozmnoży owadów szkodliwych poprzez usuwanie posuszu czynnego w terminach dostosowanych do biologii poszczególnych gatunków szkodników;
•             utrzymanie na dotychczasowym poziomie "przelegiwania" zrębów bieżących, co najmniej przez jeden sezon wegetacyjny, co radykalnie obniży poziom zagrożenia przyszłych upraw od szeliniaka sosnowca i innych szkodliwych owadów;
•             monitorowanie zwiększania zasobów "martwego drewna" w celu uniknięcia pogorszenia się stanu sanitarnego drzewostanów.

Szkody od grzybów:
                W minionym dziesięcioleciu poza charakterystycznymi dla gruntów porolnych opieńkową zgnilizną korzeni oraz hubą korzeni sosny, wartym podkreślenia jest istotne zagrożenie od osutki sadzonkowej, która praktycznie eliminuje możliwość odnowień naturalnych sosny.
                Dążąc do ograniczenia szkodliwego działania patogenów grzybowych należy kierować się następującymi wskazaniami, tj::
•             stosowanie zaleceń zawartych w Instrukcji Ochrony Lasu, Instrukcji Urządzania Lasu, oraz w Zasadach Hodowli Lasu;
•             prowadzenie zabiegów mechanicznych polegających na usuwaniu sadzonek porażonych przez grzyby, a następnie ich niszczeniu;
•             usuwanie drzew z widocznymi owocnikami w trakcie cięć pielęgnacyjnych;
•             kontynuowanie zabezpieczania pniaków preparatem biologicznym z grzybem antagonistycznym, szczególnie w drzewostanach rosnących na gruntach porolnych;
•             w sposób kompleksowy zapobieganie lub minimalizowanie szkód od grzybów opieńkowych w uprawach iglastych, poprzez wykorzystanie własnych doświadczeń z lat ubiegłych i wniosków z cyklicznych lustracji upraw uszkodzonych przez opieńki;
•             ograniczanie do minimum poziomu posuszu czynnego w obszarach zagrożonych i opanowanych przez korzeniowca wieloletniego i opieńkową zgniliznę korzeni;
•             wprowadzanie gatunków liściastych drzew i krzewów leśnych zatrzymujących bądź spowalniających procesy rozpadu drzewostanu.

Szkody od zwierzyny:
                Szkody od zwierzyny łownej występują zwłaszcza w najmłodszych klasach wieku. Polegają głównie na zgryzaniu pędów, czemchaniu i spałowaniu przez jelenie i sarny oraz buchtowaniu przez dziki. W minionym dziesięcioleciu pojawiły się ponadto szkody powstałe od drobnych gryzoni, zwłaszcza od nornicy rudej.
                W celu dalszego ograniczenia rozmiaru szkód od zwierzyny należy przedsięwziąć i kontynuować działania polegające na:
•             bieżącej ocenie natężenia szkód,
•             stosowaniu w miarę potrzeb i w zależności od gatunku środków zabezpieczających uprawy i młodniki adekwatnych do zagrożeń (grodzenia dla dębu i w miarę możliwości dla buka, zabezpieczenie mechaniczne i chemiczne), pozwalających osiągać wysoki efekt hodowlano- ochronny.
•             dostosowaniu ilości zwierzyny płowej do stanu umożliwiającego osiągnięcie założonych celów hodowli lasu,
•             racjonalnym zagospodarowaniu łowisk z wprowadzeniem wszystkich rodzajów poletek (żerowych i zgryzowych) oraz uproduktywnieniem łąk śródleśnych stanowiących właściwą bazę pokarmową dla jeleniowatych;
•             udostępnieniu w miesiącach zimowo- wiosennych (w okresie największego zapotrzebowania) drewna do spałowania z cięć pielęgnacyjnych (zwłaszcza CP i TW).

               Na terenie Nadleśnictwa w ostatnich latach zauważalna staje się ponadto szkodliwa działalność bobra europejskiego, który może wyrządzać szkody w drzewostanach (wszystkich klas wieku) zwłaszcza położonych wzdłuż cieków lub przy jeziorach.

CZYNNIKI ABIOTYCZNE.              
                W minionym okresie gospodarczym pewne szkody w drzewostanach wśród czynników abiotycznych powodowane były głównie przez czynniki klimatyczne tj.: porywiste wiatry (2007 i 2012 rok), późnowiosenne mrozy, okresowe susze, przymrozki oraz gwałtowne ulewy w okresie wiosenno – letnim nierzadko przechodzące w gradobicia.
Przeciwdziałanie szkodom wywoływanym przez czynniki abiotyczne nie jest, ze zrozumiałych względów, w pełni możliwe. Dla ich ograniczenia należy kontynuować następujące czynności:
•             kształtowanie stref ekotonowych na granicy lasów;
•             dbanie o przestrzeganie porządku ostępowego przy realizacji cięć rębnych;
•             w miejscach narażonych na wiatr - od najmłodszych lat prowadzenie prawidłowych zabiegów pielęgnacyjnych w celu wykształcenie silnych systemów korzeniowych;
•             w celu uniknięcia szkód wywołanych ewentualnym niedoborem wody zalecane jest wprowadzenie odnowień najwcześniej na najsłabszych siedliskach;
•             utrzymanie sprawnego systemu rowów i urządzeń melioracyjnych.

CZYNNIKI ANTROPOGENICZNE:
                Istotnym czynnikiem warunkującym działania Nadleśnictwa Kaczory w zakresie ochrony jest również penetracja lasów przez człowieka. W związku z występowaniem niemożliwego do kontrolowania ruchu turystycznego (szczególnie tzw. turystyka weekendowa, okresy grzybobrania) coraz większego znaczenia nabiera konieczność ochrony wód gruntowych i samych lasów przed zaśmiecaniem, a nawet wywozem śmieci do lasu. Kontynuowane ponadto powinny być stosowane do tej pory akcje oczyszczania lasów ze śmieci. Jednocześnie prowadzona działalność edukacyjna z wykorzystaniem możliwie powszechnego udziału ekologów i przyrodników powinna owocować w przyszłości zwiększeniem świadomości społeczeństwa w zakresie wpływu stanu środowiska na życie człowieka.

Z antropopresją nierozerwalnie połączone jest występowanie pożarów, które często powstają na wskutek podpaleń bądź nieostrożności człowieka.


ochrona lasu

Formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Kaczory

 1.   Rezerwaty Przyrody –       szt. 2
 1. Rezerwat Przyrody „ Torfowisko Kaczory –  został powołany  Zarządzeniem Ministra  Ochrony Środowiska  i Zasobów Naturalnych  z dnia 13 czerwca 1994r (MP Nr 35 poz. 301).
  Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w drodze aktu prawa miejscowego wydano Rozporządzenie nr 24/07 Wojewody Wielkopolskiego
  z dnia 24 września 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Torfowisko Kaczory".    Rezerwat położony jest na terenie gminy Kaczory  w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim.  Cały obszar rezerwatu ( 32,77 ha)  podlega ochronie czynnej. Celem ochrony przyrody rezerwatu  jest utrzymanie  procesów ekologicznych i zachowanie  stabilności  ekosystemów  torfowisk przejściowych, a także odtworzenie różnorodności biologicznej właściwej ekosystemom leśnym.
 2. Rezerwat Przyrody –„ Zielona Góra”   - rezerwat utworzono Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 listopada 1968 r. w sprawie  uznania za rezerwat przyrody (M.P Nr 50 poz.346). Rezerwat został powiększony do obecnych zarysów w roku 1989
  na podstawie  Zarządzenia  Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych
  z dnia 10 maja 1989 r. zmieniającego zarządzenie w spawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. Nr 17 poz. 119). Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w drodze aktu prawa miejscowego, wydano Zarządzenie nr 33/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  z dnia 1 września 2011 r. w sprawie rezerwatu
  "Zielona Góra".  Rezerwat położony jest na terenie gminy Wyrzysk, powiat pilski, województwo wielkopolskie. Powierzchnia rezerwatu wynosi 96,09ha. Celem ochrony jest zachowanie, ze względu naukowych i dydaktycznych, fragmentów różnych typów grądu  środkowoeuropejskiego oraz płatu gleb o charakterze vertisoli. Ochronie ścisłej  podlega 12,22ha terenu  rezerwatu, pozostała część powierzchni  83,87ha podlega ochronie czynnej.
 1. Użytki ekologiczne – 30 pozycji

Leśnictwo

Nazwa użytku

Lokalizacja

Powierzchnia [ha]

Data uznania (uchwały)

Miasto i Gmina

1. Czajcze

-

95t

0,98ha

Uchwała nr VI(41) 2007 z dnia 25 maja 2007 r.

Gmina Kaczory

2. Czajcze

-

95w

0,93ha

Uchwała nr VI(41) 2007 z dnia 25 maja 2007 r.

Gmina Kaczory

3. Czajcze

-

95x

0,79ha

Uchwała nr VI(41) 2007 z dnia 25 maja 2007 r.

Gmina Kaczory

4. Czajcze

-

95y

0,73ha

Uchwała nr VI(41) 2007 z dnia 25 maja 2007 r.

Gmina Kaczory

5. Kalina

-

635b

1,04ha

Uchwała nr VI(41) 2007 z dnia 25 maja 2007 r.

Gmina Kaczory

6. Jeziorki

-

337k

0,57ha

Uchwała nr VI(41) 2007 z dnia 25 maja 2007 r.

Gmina Kaczory

7. Czajcze

„Stare Bagno”

81a

10,96ha

Uchwała nr VIII/48/2007z dnia 31maja 2007 r.

Miasto i Gmina Wysoka

8. Czajcze

„Bobrowe Bagno”

38g

5,54ha

Uchwała nr VIII/48/2007z dnia 31maja 2007 r.

Miasto i Gmina Wysoka

9. Czajcze

„Żuraw”

41f

4,20 ha

Uchwała nr VIII/48/2007z dnia 31maja 2007 r.

Miasto i Gmina Wysoka

10. Czajcze

„Linki”

56m

3,15ha

Uchwała nr VIII/48/2007z dnia 31maja 2007 r.

Miasto i Gmina Wysoka

11. Brzostowo

„Ostoja za figurą”

616k

0,57ha

Uchwała nr XIV/55/07 z dnia 25 października 2007 r.

Gmina Białośliwie

12. Mościska

„Nieżychowo przy kolejce„

201m

1,74ha

Uchwała nr XIV/55/07 z dnia 25 października 2007 r.

Gmina Białośliwie

13. Kalina

„Zakole”

610f

0,94ha

Uchwała Nr XII/138/07z dnia

28 sierpnia 2007 r.

Miasto Piła

14. Zielonagóra

-

148b

10,13ha

Uchwała nr XIV/85/07 z dnia  30 października 2007 r.

Urząd Miejski w Wyrzysku

15. Liszkowo

-

181k

1,33ha

Uchwała nr XIV/85/07 z dnia 30 października 2007 r.

Urząd Miejski w Wyrzysku

16. Mościska

„Czarne Jezioro”

392f

1,20ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia 29 czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

17. Mościska

„Czarne Jezioro”

392d

2,30ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia 29 czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

18. Mościska

„Czerwone Bagna”

391i

1,81ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia  29 czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

19. Mościska

„Czerwone Bagna”

390j

1,68ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia 29  czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

20. Brzostowo

„Staw Szulca”

593g

1,37ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia  29 czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

21. Brzostowo

„Bagno  Ustronie”

458f

1,42ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia  29 czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

22. Mościska

„Torfowisko Żurawiniec”

411d

3,71ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia  29 czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

23. Brzostowo

„Zgniłe Jezioro”

557c

1,13ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia  29 czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

24. Brzostowo

„Kocewskie Zarośla”

623i

5,52ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia  29 czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

25. Mościska

„Torfniaki Solnówskie”

367b

3,24ha

Uchwała nr XXVIII/109/2005z dnia 29  czerwca 2005 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

26. Brzostowo

„Grodzisko”

619g

2,97ha

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim z dnia 22lutego 2012 r .

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

27. Brzostowo

„Grodzisko”

619j

0,11ha

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim z dnia 22lutego 2012 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

28. Brzostowo

„Grodzisko „

619k

0,04ha

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim  z dnia 22lutego 2012 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

29. Brzostowo

„Linki”

422g

3,20ha

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim  z dnia 22lutego 2012 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

30. Brzostowo

„Linki”

458c

2,52ha

Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy w Miasteczku Krajeńskim  z dnia 22lutego 2012 r.

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Razem

30 szt.

 

75,82 ha  

 

 

 

 1. Obszary Chronionego Krajobrazu - na terenie Nadleśnictwa Kaczory  znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu.
 1. Dolina Noteci - obszar położony jest na terenie gminy Kaczory, Wyrzysk, Białośliwie, Ujście, Trzcianka, Czarnków, Lubasz, Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin i miasto Piła. Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 68840 ha w tym na terenie nadleśnictwa  8031,50 ha. Obszar ten został  Rozporządzeniem nr 5/98 wojewody pilskiego z dnia 15 maja 1998 w sprawie ustanowienia  obszaru chronionego krajobrazu  w woj. pilskim/Dz. Urz. Woj. Pil. Nr 13, poz. 83/.
 2. Dolina Łobżonki i Bory Kujańskieobszar położony jest na terenie gminy Lipka , Zakrzewo, Złotów, Łobżenica, Wyrzysk. Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 17240ha w tym
  na terenie nadleśnictwa 636,66 ha . Obszar ten został powołany rozporządzeniem 5/98 wojewody Pilskiego 15 maja 1998 w sprawie ustanowienia  obszaru chronionego krajobrazu w wojew. pilskim/Dz. Urz. Woj. Pil. Nr 13, poz. 83/.
 3.  Pojezierze Wałeckie  i Dolina Gwdy- obszar położony jest na terenie gminy Okonek, Jastrowie, Lipka, Złotów, Tarnówka, Czarnków, Lubasz, Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin i miasto Piła . Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 93910 ha , w tym na terenie nadleśnictwa 4739,65 ha. Obszar powołano rozporządzeniem nr 5/98 wojewody pilskiego 15 maja 1998 w sprawie ustanowienia  obszaru chronionego krajobrazu 
  w wojew. pilskim/Dz. Urz. Woj. Pil. Nr 13, poz. 83.
 
 1.  Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Kaczory

Lp.

Pozycja z rejestru

Przedmiot objęty ochrona

Lokalizacja/oddz./leśnictwo

gmina

Akt prawny

1.

626

Bluszcz pospolity

611g Leśnictwo Brzostowo Gmina Białośliwie

Rozporządzenie nr 62/94 Wojewody Pilskiego z dnia 14.10.1994r w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr.18 z 17.10.1994r

2.

707

Grupa drzew-
2 dęby szypułkowe

616m Leśnictwo Brzostowo Gmina Białośliwie

Rozporządzenie nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dnia 13.10.1998r w spawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr 32 z 13.10.1998r

3.

708

Dąb szypułkowy

616g Leśnictwo Brzostowo Gmina Białośliwie

Rozporządzenie nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dnia 13.10.1998r w spawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr 32 z 13.10.1998r

4.

709

Dąb szypułkowy

616h Leśnictwo Brzostowo Gmina Białośliwie

Rozporządzenie nr 14/98 Wojewody Pilskiego z dnia 13.10.1998r w spawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr 32 z 13.10.1998r

5.

56

Dąb szypułkowy

346g Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Orzeczenie PWRN w Bydgoszczy  nr 93/54 z dnia 12.03.1954r

6.

57

Dąb szypułkowy

362h Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Orzeczenie PWRN w Bydgoszczy  nr 93/54 z dnia 12.03.1954r

7.

384

Grupa drzew:
Dąb szypułkowy 3 szt.

353c Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego z dnia 27.12.1984 w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 9 poz. 127 z 1984r)

8.

666

Buk zwyczajny

390l Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Pilskiego z dnia 5.06.1996 w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 14 z dnia 14.07.1996r)

9.

667

Dąb szypułkowy

387 f Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Pilskiego z dnia 5.06.1996 w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 14  z dnia 14.07.1996r)

10.

703

Grupa drzew:

Wiąz -2 drzewa
Grab pospolity
Jawor
Klon zwyczajny

592 f Leśnictwo Brzostowo Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 9/97 Wojewody Pilskiego z dnia 06.10.1997 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 31 z dnia 10.10.1997r)

11.

1061/00

Dąb szypułkowy

353 h Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 8/00 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 63  z dnia 26.09..2000r)

12.

1062/00

Dąb szypułkowy

353 h Leśnictwo Mościska

 Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 8/00 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 63  z dnia 26.09..2000r)

13.

1063/01

Dąb szypułkowy

353 h Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 8/00 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 63  z dnia 26.09..2000r)

14.

1064/01

Dąb szypułkowy

353h Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 8/00 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 63  z dnia 26.09..2000r)

15.

1065/02

Wiśnia ptasia

352c  Leśnictwo Mościska Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 8/00 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.09.2000 r.  w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 63 z dnia 26.09.2000r)

16.

1066/02

Dąb szypułkowy

356  g Leśnictwo Mościska

Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie

Rozporządzenie nr 8/00 Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 12.09.2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 63  z dnia 26.09.2000r)

17.

1239/01

Bluszcz pospolity

591 d Leśnictwo Brzostowo Gmina Białośliwie

Rozporządzenie nr 39/01 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.11.2001 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

(Dz. Urz. Nr 136 z dnia 8.11..2001r)

18.

159

Lipa drobnolistna

112 a Leśnictwo Jeziorki

Gmina Kaczory

Orzeczenie PWRN w Poznaniu

Nr 349 z dnia 28.03.1957r w sprawie uznania za pomnik przyrody

19.

627

Klon pospolity

679 a Leśnictwo Kalina

Gmina Kaczory

Rozporządzenie nr 62/94 Wojewody Pilskiego z dnia 14.10.1994r w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr.18 z 17.10.1994r

20.

41

Dąb szypułkowy -5 drzew

185 b(1), 166b(3),166c(1)

Leśnictwo Zielonagóra

Miasto i Gmina Wyrzysk

Orzeczenie PWRN w Bydgoszczy  nr 252 z dnia 31.12.1958r o uznaniu za pomnik przyrody

21.

43

Dąb szypułkowy

159 b Leśnictwo Zielonagóra

Miasto i Gmina Wyrzysk

Orzeczenie PWRN w Bydgoszczy  nr 219 z dnia 13.12.1956r o uznaniu za pomnik przyrody

22.

46

Aleja Lipowa – 9 szt.

137 a(4), 137g(5) Leśnictwo Zielonagóra Miasto i Gmina Wyrzysk

Orzeczenie PWRN w Bydgoszczy  nr 86/54 z dnia 12.03.1956r o uznaniu za pomnik przyrody

23.

47

Jarząb Brekinia -8 szt.

 

169a (1),169 b(1),189a(2),167b(1),187a(3)
Leśnictwo Zielonagóra

Rezerwat ” Zielona Góra” Miasto i Gmina Wyrzysk

Orzeczenie PWRN w  Bydgoszczy nr 6/53 z dnia 25.05.1953r o uznaniu za pomnik przyrody

24.

49

Dąb szypułkowy

54a Leśnictwo Czajcze

Miasto i Gmina Wysoka

Orzeczenie PWRN w  Bydgoszczy nr 89/54 z dnia 12.04.1954r o uznaniu za pomnik przyrody

25.

50

Dąb szypułkowy

39g Leśnictwo Czajcze

Miasto i Gmina Wysoka

Orzeczenie PWRN w  Bydgoszczy  nr 89/54 z dnia 12.04.1954r o uznaniu za pomnik przyrody

26.

208

Lipa szerokolistna

674a Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/764/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

27.

51

Dąb szypułkowy- szt.2

39b,39l Leśnictwo Czajcze Miasto i Gmina Wysoka

Orzeczenie PWRN w Bydgoszczy nr 88/54 z dnia 12.04.1954r o uznaniu za pomnik przyrody

28.

189

Dąb szypułkowy

610j Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/746/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

29.

191

Dąb szypułkowy

610j Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/747/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

30.

192

Dąb szypułkowy

610j Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/748/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

31.

193

Dąb szypułkowy

610l Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/760/49/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

32.

194

Dąb szypułkowy

610k Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/750/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

33.

195

Dąb szypułkowy

610x Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/751/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

34.

200

Dąb szypułkowy

610x Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/756/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

35.

201

Dąb szypułkowy

610x Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/757/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

36.

202

Dąb szypułkowy

610x Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/759/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

 

 

 

 

38.

207

Dąb szypułkowy

610z Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/763/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

39.

208

Dąb szypułkowy

674a Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/764/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

40.

-

Dąb szypułkowy

610h Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/764/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

41.

-

Dąb szypułkowy

610h Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/764/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

42.

-

Dąb szypułkowy

610i Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

Decyzja RL-VI-5/764/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

43.

-

Dąb szypułkowy

610i Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

 Decyzja RL-VI-5/764/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

44.

-

Dąb szypułkowy

610i Leśnictwo Kalina

Miasto Piła

 Decyzja RL-VI-5/764/65 PWRN w Poznaniu z dnia 10.11.1965r

45.

-

Głaz narzutowy

214 f Leśnictwo Podlasie

Rozporządzenie nr 214/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.11.2006 r. (Dz. Urz. Woj.Wlkp. nr 198.poz. 4693)

 

 1. Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000

Obszary o znaczeniu dla Wspólnoty, zatwierdzone Decyzją  Wykonawczą Komisji z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny(notyfikowana jako dokument
nr C(2012)8135)(Dz.U.L 24 z 26.1.2013).

 1. Puszcza nad Gwdą- (PLB300012) OSO – Obszar został ustanowiony rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 12 stycznia z 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.2011 nr 25 poz. 133)  na powierzchni 77678,9ha. Powierzchnia obszaru na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo wynosi 8314,24ha (pow. bez współwłasności). Obszar Natura 2000 Puszcz nad Gwdą swym zasięgiem obejmuje tereny gmin Piła, Kaczory, Szydłowo, Ujście, Jastrowie, Krajenka, Tarnówka, Wysoka.
 2. Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego-(PLB300001) –OSO- Obszar został ustanowiony rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia  2011r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków ( Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133) na powierzchni 32672,1ha. Powierzchnia  obszaru na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwo wynosi 152,41ha . Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego swym zasięgiem obejmuje tereny gmin Chodzież, Szamocin, Białośliwie, Kaczory, Miasteczko Kraj., Ujście, Wyrzysk, Gołańcz.
 1.  Specjalne Obszary  Ochrony Siedlisk Natura 2000
 1. Dolina Noteci – (PLH 300004) – SOO Obszar ten, na terenie Nadleśnictwa Kaczory zajmuje powierzchnię 513,89ha.
 2. Struga Białośliwka - (PLH 300054) - SOO Obszar ten, na terenie Nadleśnictwa Kaczory zajmuje powierzchnię  230,11ha.
 3. Dolina Łobżonki - (PLH 300040) - SOO Obszar ten, na terenie Nadleśnictwa Kaczory zajmuje powierzchnię 436,55ha.
 4. Dębowa Góra - (PLH 300047) - SOO Obszar ten, na terenie Nadleśnictwa Kaczory zajmuje powierzchnię  589,29ha.
 5. Ostoja Pilska – (PLH 280048) - SOO Obszar ten, na terenie Nadleśnictwa Kaczory zajmuje powierzchnię 750,49 ha.
 1. Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochrona gatunkową.

Na terenie Nadleśnictwa Kaczory utworzono dziesięć stref.