Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

          Nadleśnictwo Kaczory w całości zaliczone jest do II kategorii zagrożenia pożarowego czyli do terenów średnio zagrożonych pożarowo. Kategoria ta dotyczy całego okresu urządzeniowego tj od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2023 roku. Na zabezpieczenia pożarowe jakimi dysponuje nadleśnictwo składają się bazy sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowane w wytypowanych leśnictwach oraz główna baza przy siedzibie Nadleśnictwa Kaczory. Ponadto nadleśnictwo posiada terenowy samochód patrolowo-gaśniczy wyposażony w moduł gaśniczy z możliwością podawania gaśniczego środka pianotwórczego.


          Najważniejszym elementem przeciwpożarowym Nadleśnictwa Kaczory z całą stanowczością jest zintegrowany system monitorowania obszarów leśnych (Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny - PAD).


 

          fot. A. Przypaśniak

Zintegrowany PAD uruchomiono w 2013 roku i jest wspólny dla Nadleśnictwa Kaczory i Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Aby przepływ informacji o zagrożeniach do służb Straży Pożarnej był jaknajszybszy i jaknajdogodniejszy, podczas planów budowy niniejszego systemu postanowiono, że lokalizacją najwłaściwszą dla tego systemu będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile przy ul. Moniuszki 1. Jak dotąd jest to jedyny w kraju system zlokalizowany poza budynkami Lasów Państwowych. Na system monitorowania obszarów leśnych składają się trzy kamery HD (jedna w Nadleśnictwie Kaczory i dwie w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra) zamontowane na wieżach obserwacyjnych, na których przed budową tego systemu nad bezpieczeństwem i lokalizowaniem pożarów czuwali obserwatorzy wyposażeni między innymi w lornetki i kolimatory. Obecnie kamery sterowane są bezprzewodowo ze stanowiska w PAD w Pile. W Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym znajdują się także 40-calowe monitory, na których on-line wyświetlane są obrazy widziane okiem kamer. Właściwe oprogramowanie do lokalizowania zaobserwowanych pożarów pozwala na natychmiastowe przekazanie informacji do Straży Pożarnej, których dyspozytor również ma swoje stanowisko w pomieszczeniu, w którym działa PAD. Takie umiejscowienie współdziałających służb Państwowej Straży Pożarnej i Lasów Państwowych w dużym stopniu przyspiesza podjęcie działań ratowniczych. Wymiarem tej współpracy jest średnia wielkość pożarów. Na terenie Nadleśnictwa Kaczory w roku 2014 były 3 pożary gdzie ich średnia powierzchnia wyniosła 0,14 ha. W roku 2015, w roku w którym sezon letni był bardzo suchy i występowało bardzo duże zagrożenie pożarowe, w Nadleśnictwie Kaczory odnotowano 15 pożarów o średniej powierzchni 0,09 ha.
           Oprócz wyżej wymienionych elementów składających się na zabezpieczenie przeciwpożarowe Nadleśnictwa Kaczory należy wymienić również sieć punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych. W większości są to punkty oparte o pobór wód z naturalnych cieków (rzeki, strugi) lub zbiorników wodnych (jeziora).


          Ważny elementem zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych jest sieć dojazdów pożarowych. Na sieć tą składają się drogi leśne o podwyższonej jakości. Drogi te posiadają własną odrębną numerację, która odzwierciedlona jest w terenie w postaci tablic z danym numerem drogi. Dojazdy pożarowe oznakowywane są także na drzewach zlokalizowanych przy ich przebiegu.
          Nadleśnictwo Kaczory dysponuje również łącznością radiotelefoniczną. Każdy pracownik terenowej Służby Leśnej oraz pracownicy Działu Gospodarki Leśnej wraz z kierownictwem Nadleśnictwa Kaczory wyposażeni są w samochodowe radiotelefony. Pracownicy nadleśnictwa podczas uczestnictwa w gaszeniu pożaru w sytuacji oddalenia się od własnych pojazdów dysponują także radiotelefonami nasobnymi.