Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Położenie

POŁOŻENIE NADLEŚNICTWA KACZORY.  

         Nadleśnictwo Kaczory położone jest w północnej części województwa wielkopolskiego oraz we wschodniej części powiatu pilskiego. Pod względem podziału administracyjnego stworzonego w Lasach Państwowych Nadleśnictwo Kaczory jest jednym z 20 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

          Nadleśnictwo Kaczory sąsiaduje z następującymi Nadleśnictwami:

·         Runowo (RDLP Toruń), w części północno - wschodniej,

·         Szubin (RDLP Toruń), w części wschodniej,

·         Podanin (RDLP Piła), w części południowej,

·         Sarbia (RDLP Piła), w części południowo - zachodniej,

·         Zdrojowa Góra (RDLP Piła), w części zachodniej,

·         Złotów (RDLP Piła), w części północnej.

                   

            Poniżej przedstawiono położenie Nadleśnictwa Kaczory na tle granic z innymi Nadleśnictwami:

fot. 1 Źródło: PUL Nadleśnictwa Kaczory.

 

            Nadleśnictwo Kaczory charakteryzuje się zróżnicowaną zwartością zarządzanych gruntów. Zdecydowanie największa ich część zlokalizowana jest w zwartych kompleksach w zachodniej i środkowej części terenów będących w zasięgu działania Nadleśnictwa. Pozostałe tereny odznaczają się większym rozdrobnieniem, a ogólna liczba kompleksów wynosi 136. Takie rozdrobnienie ma wpływ na powierzchnię administrowaną przez Nadleśnictwo. Powierzchnia administracyjna to ponad 75 tys. ha., a z tego w zarządzie Nadleśnictwa Kaczory jest blisko 17 tys. ha.

          

          Całość gruntów w zarządzie Nadleśnictwa leży na terenie województwa wielkopolskiego i powiatu pilskiego. Ponadto znajdują się one na obszarze siedmiu gmin wiejskich oraz dwóch miast. Najwięcej, bo nieco ponad 38 %, gruntów znajduje się na terenie gminy Kaczory. Miasto Piła z kolei obejmuje swoim zasięgiem blisko 20 % powierzchni. W dalszej kolejności znajdują się gminy: Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk i Wysoka, z których każda zajmuje około 10 % powierzchni gruntów Nadleśnictwa. Najmniejsza wartość w powyższym zestawieniu przypada miastu Wysoka i gminie Ujście, które łącznie nie stanowią 1 % w udziale powierzchni gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Kaczory.

           

           Siedziba Nadleśnictwa Kaczory oddalona jest w stosunku do ważniejszych urzędów administracji o:

             8 kmod RDLP w Pile,

           93 kmod RDOŚ w Poznaniu,

           88 kmod Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

           14 kmod Starostwa Powiatowego w Pile,

           13 kmod Urzędu Miasta w Pile,

           40 kmod Urzędu Miasta i Gminy w Łobżenicy,

           16 kmod Urzędu Miasta i Gminy w Ujściu,

           19 kmod Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,

           29 kmod Urzędu Miasta i Gminy w Wyrzysku,

           23 kmod Urzędu Gminy w  Białośliwiu,

             1 kmod Urzędu Gminy w Kaczorach.

             9 kmod Urzędu Gminy w Miasteczku Krajeńskim.

 

PODZIAŁ POWIERZCHNIOWY.

            Z dniem 1 stycznia 2014 roku, istniejące dotychczas dwa obręby leśne: Kaczory i Grabówno zostały połączone w jeden obręb leśny o nazwie Kaczory. Konsekwencją tej decyzji była zmiana numeracji wszystkich oddziałów. Ostateczną decyzję o utworzeniu w Nadleśnictwie Kaczory jednego obrębu leśnego o tej samej nazwie podjął Dyrektor Generalny LP w Zarządzeniu nr 63 z 26 lipca 2013 roku.

            Zgodnie z Zarządzeniem Nadleśniczego Nr 20 z dnia 17 maja 2013 r. Nadleśnictwo od dnia 01.01.2014 roku składa się z 10 leśnictw (poprzednio 12) położonych w jednym obrębie leśnym Kaczory.

               Poniżej zobrazowano podział na leśnictwa w Nadleśnictwie Kaczory w formie graficznej.

 

fot. 2 Źródło: PUL Nadleśnictwa Kaczory.

     Przyjęty nowy podział powierzchniowy na oddziały wykorzystuje w większości linie oddziałowe przyjęte poprzednio.
Nadleśnictwo Kaczory składa się z 679 oddziałów leśnych. Średnia powierzchnia oddziału wynosi 24,51 ha. Podział na oddziały jest charakterystyczny dla dominującej rzeźby nizinnej płaskiej, fragmentami falistej i pagórkowatej. Linie podziału powierzchniowego oparte są głównie na przeciętych liniach oddziałowych oraz na istniejących szczegółach terenowych tj.drogi, cieki wodne i linie energetyczne. Tak zaprojektowany i przyjęty podział powierzchniowy sprawia, że oddziały są jednorodne pod względem położenia, a w ich obszarze stosunkowo łatwo oznaczyć można m. in. granice siedliskowe.