Wydawca treści Wydawca treści

urządzanie lasu

Obowiązujący w Nadleśnictwie Kaczory okres urządzeniowy to lata 2014-2023.

           Charakter lasów Nadleśnictwa Kaczory, stanowiących istotny element środowiska przyrodniczego, ich położenie oraz aktualne i planowane sposoby użytkowania lasów stały się podstawą ich podziału według wagi pełnionych przez nie funkcji.
Biorąc pod uwagę fakt, że każdy drzewostan pełni wielorakie funkcje, określono i pogrupowano lasy Nadleśnictwa Kaczory na dominujące funkcje lasów. Na ich podstawie wyróżniono 3 podstawowe grupy lasów: lasy rezerwatowe, lasy ochronne oraz lasy gospodarcze. Udział powierzchniowy lasów wg pełnionych funkcji, uwzględniający powierzchnię leśną zalesioną i niezalesioną, przedstawia poniższy diagram.

 

Porównanie obecnej powierzchni lasów wg pełnionej funkcji z danymi z minionego okresu gospodarczego przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Dominujące grupy

(funkcje) lasu

Nadleśnictwo Kaczory

01.01.2004

01.01.2014

ha

%

ha

%

       

 

A. Lasy rezerwatowe

122,11

0,79

122,38

0,78

B. Lasy ochronne

12196,21

78,80

12864,82

81,90

C. Lasy gospodarcze

3159,80

20,41

2720,28

17,32

Ogółem

15478,12

100

15707,48

100

 

Lasy rezerwatowe:
Lasy pełniące funkcje ochronne na terenie rezerwatu:
• Rezerwat „Torfowisko Kaczory",
• Rezerwat „Zielona Góra".
Oba rezerwaty posiadają akty prawa miejscowego honorujące ich istnienie. Akty te wydano w 2007 roku (r. "Torfowisko Kaczory") oraz w 2011 roku (r. "Zielona Góra").

Lasy ochronne:
Lasy pełniące funkcje ochronne z terenu Nadleśnictwa Kaczory dotyczą wielu kategorii, poniżej podano wyróżnione w nich kategorie:
• lasy glebochronne,
• lasy wodochronne,
• lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody,
• lasy stanowiące stałe powierzchnie badawcze i doświadczalne,
• lasy stanowiące drzewostany nasienne,
• lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej,
• lasy położone w miastach i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.

Spośród w/w zdecydowanie najliczniej reprezentowaną, zarówno pod względem powierzchniowym jak i ilościowym, grupą lasów w Nadleśnictwie jest kategoria lasów położonych w miastach i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Wynika to głównie z położenia kompleksów leśnych na terenie dużej aglomeracji, jaką jest miasto Piła.

Lasy gospodarcze:
Lasy wielofunkcyjne tworzące gospodarstwo lasów gospodarczych w zdecydowanej przewadze opierają się na przerębowo – zrębowym sposobie zagospodarowania.
 

Lesistość: zasięg terytorialny Nadleśnictwa Kaczory obejmuje około 750 km2. Lesistość tego obszaru wynosi blisko 24% i jest niższa do średniej dla całego powiatu, która stanowi nieco ponad 28%. Dla porównania lesistość Polski wynosi 29,3% (dane GUS). Tereny te charakteryzuje bardzo zróżnicowana lesistość. Od ponad 68% na terenach położonych w zasięgu miasta Piła, czy blisko 45% w zasięgu terenów z obszaru gminy Kaczory, po kilka procent na terenach gmin położonych we wschodnim zasięgu działania Nadleśnictwa.

Udział Lasów Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Kaczory wynosi blisko 99%. Lasy innych własności w ogólnej powierzchni lasów w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa stanowią nieco ponad 9% powierzchni.

Struktura powierzchni wg gatunków panujących i porównanie z wynikami z poprzedniego PUL (powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona)

 

Lp

Gatunek panujący

Stan na 1.01.2004 r.

Stan na 1.01.2014 r.

ha/m3

%

ha/m3

%

1

2

3

4

5

6

1

So

10528,07

68,2

10411,35

66,3

2489752

69,3

2950824

68,5

2

So.we

1,62

-

1,63

-

440

-

385

-

3

Md

170,58

1,1

183,96

1,2

31548

0,8

46848

1,1

4

Św

206,94

1,3

202,14

1,3

25466

0,7

46020

1,1

5

Dg

5,93

-

22,20

0,1

2225

0,1

2490

-

6

Bk

69,56

0,5

127,77

0,8

5865

0,1

20153

0,5

7

Db

3061,48

19,9

3424,41

21,8

741634

20,5

914862

21,2

8

Db.c

1,21

-

2,24

0,1

205

-

660

0,1

9

Kl

1,01

-

1,68

-

-

-

210

-

10

Jw

3,06

-

16,86

0,1

580

-

3348

0,1

11

Wz

1,76

-

5,93

-

310

-

1330

-

12

Js

123,63

0,8

83,26

0,5

30372

0,9

24163

0,5

13

Gb

47,07

0,3

50,85

0,3

8960

0,2

12054

0,3

14

Brz

781,75

5,0

674,41

4,3

167930

4,7

159236

3,7

15

Ol

426,99

2,7

469,52

3,0

91676

2,5

121398

2,8

16

Ol.sz

16,43

0,1

8,53

0,1

2577

0,1

1691

-

17

Ak

4,03

-

4,74

-

800

-

580

-

18

Tp

19,07

0,1

2,99

-

2425

-

950

-

19

Os

1,37

-

2,49

-

261

-

840

-

20

Lp

6,56

-

10,52

0,1

1840

0,1

2405

0,1

RAZEM

15478,12

100

15707,48

100

3604866

100

4310447

100

 

Struktura gatunkowa wyrażona wg udziału gatunków panujących

Prognozowany przyrost tablicowy w podklasach wieku w latach 2014 - 2023

Udział powierzchniowy i miąższościowy w poszczególnych klasach wieku

Udział powierzchniowy w poszczególnych klasach wieku w porównaniu z wynikami z poprzedniego PUL  (powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona)

Udział miąższościowy w poszczególnych klasach wieku w porównaniu z wynikami z poprzedniego PUL  (powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona)


          Na uwagę zasługuje to, że obecnie blisko 95 % drzewostanów Nadleśnictwa Kaczory jest zgodnych lub częściowo zgodnych z TD. Wartość ta jest o około 10% lepsza jak w poprzednim okresie gospodarczym. Warto też zauważyć, że powierzchnia drzewostanów o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem jest obecnie o ponad 1400 ha mniejsza jak w 2004 roku.
Częściową zgodność z siedliskiem wykazują przede wszystkim lite drzewostany sosnowe przy TD sosnowym z udziałem gatunków liściastych. Niezgodność powodują natomiast głównie drzewostany sosnowe oraz brzozowe, a także w mniejszym stopniu świerczyny i olszyny na siedliskach lasowych.

JAKOŚĆ HODOWLANA I TECHNICZNA DRZEWOSTANÓW:

Średnia jakość hodowlana drzewostanów wynosi 22, przy czym ocena cech zdrowotności jest nieznacznie wyższa niż w przypadku cech wzrostu i rozwoju. Jakość hodowlana upraw wykazuje najwyższą możliwą średnią wynoszącą 11. Wysoki jest zwłaszcza stopień pokrycia upraw i młodników gdzie ponad 95 % z ogólnej ich ilości ma wskaźnik zadrzewienia 0,9 – 1,0. Należy zwrócić uwagę na brak upraw przepadłych oraz niezgodnych z siedliskiem. Ogólnie jakość upraw należy ocenić bardzo wysoko. Średnia jakość techniczna wszystkich gatunków w Nadleśnictwie wynosi 2,9. W drzewostanach sosnowych przeciętna jakość techniczna jest wyższa i wynosi 2,2 co wynika głównie z rozmiarów jakie osiąga ten gatunek. Jakość 4 pojawia się dla pewnej partii gatunków głównie w drzewostanach o złożonym i wielowiekowym składzie gatunkowym, gdzie niską jakość techniczną mają gatunki młodsze będące w mniejszym udziale niż główny (starszy), a ich jakość techniczną określa przeważnie próg pierśnicowy.
W kontekście przedstawionej wcześniej struktury siedlisk, klas wieku i składów gatunkowych jakość drzewostanów, zarówno hodowlaną jak i techniczną, należy uznać za właściwą.