Wydawca treści Wydawca treści

użytkowanie lasu

              W Nadleśnictwie Kaczory przyjęto następujące wieki rębności dla głównych gatunków lasotwórczych:

gatunek wiek rębności
Db 160
Db odroślowy 120
Bk, Js, Jw, Kl, Wz 100
So, Md, Dg 100
Św  90
Brz, Ol.cz, Gb, Lp, Ak, Db.c 80
Os, Ol odrośl. 60
Tp, Ol.sz    40

             Przyjęte wieki rębności dla głównych gatunków mieszczą się w zakresach określonych w zarządzeniu nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 19 maja 2004 roku.
Wiek dojrzałości rębnej, określający dojrzałość do rozpoczęcia użytkowania rębnego konkretnych drzewostanów przyjęto kierując się przede wszystkim potrzebami hodowlanymi drzewostanów oraz założonymi celami hodowlanymi. Z reguły był on równy przyjętym, przeciętnym wiekiem rębności drzewostanów. Odstępstwa w kierunku jego obniżenia stosowano głównie w drzewostanach zaliczonych do pilnej przebudowy. Natomiast wyższe wieki dojrzałości rębnej stosowano najczęściej w drzewostanach cennych ze względów przyrodniczych, lub stanowiących pożądany element krajobrazu (np. w sąsiedztwie miejsc szczególnie odwiedzanych przez ludzi).

             W Nadleśnictwie Kaczory średnioroczne pozyskanie grubizny wynosi 90 687 m3, w tym planowane
pozyskanie użytków rębnych wynosi 44 687 m3 a użytków przedrębnych 46 000 m3. Pozyskanie ww. ilości surowca drzewnego odbywać się będzie na powierzchni manipulacyjnej:
- dla użytków rębnych - 217 ha.
- dla użytków przędrębnych - 1027 ha.
Ponadto na okres dziesięcioletni zaplanowano usunięcie łącznie 2 815 m3 przestoi i nasienników oraz drewna podczas prac polegających na odsłonięciu (oczyszczeniu) linii podziału powierzchniowego.

ETAT UŻYTKÓW PRZEDRĘBNYCH.
            W użytkowaniu przedrębnym przyjęto etat powierzchniowy na 10-lecie (od 2014r. do 2023r.), którego rozmiar przestawiono poniżej.          

Kategoria cięć

Powierzchnia zabiegu [ha]

   

TW

2 809,74

TP

7 461,55

Razem

10 271,29

                      Przyjęty etat użytkowania przedrębnego w wymiarze miąższościowym stanowiącym 460000 m3wynosi nieco ponad 61% spodziewanego tabelarycznego przyrostu w wartościach netto, jaki odłoży się we wszystkich drzewostanach nie objętych planem cięć użytków rębnych w okresie os 2014 roku do 2023 roku. 
           Przyjęta wysokość użytkowania przedrębnego w wymiarze miąższościowym gwarantuje  prawidłowy rozwój drzewostanów, przy zachowaniu możliwości pielęgnowania ich pod względem uzyskania lub utrzymania właściwego składu gatunkowego oraz uzyskania właściwej jakości i stanu zdrowotnego.

ETAT MIĄŻSZOŚCIOWY UŻYTKÓW GŁÓWNYCH (RĘBNYCH I PRZEDRĘBNYCH).
            Przyjęty etat użytków głównych dla Nadleśnictwa Kaczory zestawiono poniżej.

Kategoria cięć

Nadleśnictwo

ha

m3 (netto)

1

2

3

I. Użytki rębne:

A. Zaliczone na poczet przyjętego etatu

(powierzchniowego)

2170,31

422912

Spodziewany przyrost 5% miąższości użytków rębnych

 

21146

Łącznie użytki rębne ze spodziew. przyrostem

2170,31

444058

B. Nie zaliczone na poczet przyjętego etatu
1. uprzątnięcie płazowin

 

 

2. uprzątnięcie nasienników i przestojów

 

2771

3. pozostałe

0,94

44

Razem nie zaliczone

0,94

2815

Razem użytki rębne

2171,25

446873

II. Użytki przedrębne

A. Czyszczenia

 

 

 

B. Trzebieże

10271,29

 

Razem użytki przedrębne (m3)

10271,29

460000

Ogółem użytki główne (I+II)

12442,54

906873

 

            W poniższym zestawieniu dokonano porównania etatu użytków głównych do zinwentaryzowanej miąższości i spodziewanego całkowitego tabelarycznego przyrostu drzewostanów.

 

Wyszczególnienie

 

Jednostki

 

Dane inwentaryzacyjne

i przyjęte etaty

1

2

3

Zasoby miąższości ogółem

m³brutto

4310447

Spodziewany tablicowy przyrost bieżący

m³brutto

1053300

Etat użytków rębnych

m³brutto

536435

Udział etatu użytków rębnych w zasobach miąższości

%

12,5

Udział etatu użytków rębnych w spodziewanym przyroście

%

50,9

Etat użytków przedrębnych

m³brutto

575000

Udział etatu użytków przedrębnych w zasobach miąższości

%

13,3

Udział etatu użytków przedrębnych w spodziewanym przyroście

%

54,6

Etat użytków głównych

m³brutto

1111435

Udział etatu użytków głównych w zasobach miąższości

%

25,8

     

          Doświadczenie z ostatnich 10-leci świadczy o przyroście rzeczywistym w Nadleśnictwie Kaczory jest wyrażnie wyższym od zakładanego tabelarycznego (spodziewanego).

        Poniżej przedstawiono powierzchniowy rozmiar stosowania poszczególnych form rębni.

Forma rębni

Powierzchnia (ha)

manipulacyjna

do odnowienia

IB

492,06

492,06

IIA

193,35

94,13

IIAU

134,65

59,41

IIB

149,41

84,47

IIBU

171,78

74,75

IIIA

303,82

93,91

IIIAU

170,83

114,19

IIIB

189,06

78,59

IIIBU

171,59

103,01

IVD

161,87

54,22

IVDU

31,89

11,86

Łącznie

2 170,31

1 260,60

            Najliczniej dla drzewostanów Nadleśnictwa Kaczory została zaprojektowana Rb III. Dotyczy ona nieco ponad 835 ha, w tym dla Rb IIIA przewidziano blisko 474 ha a dla Rb IIIB około 360 ha. Kolejne miejsce zajmuje Rb II, którą zaprojektowano na łącznej powierzchni blisko 650 ha. Przewidując dla Rb IIA 328 ha, a dla Rb IIB ponad 321 ha. Rębnia IB dotyczy głównie zachodniej części lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo i została przewidziana do wykonania na powierzchni 492 ha. Warto tu zaznaczyć, że jeszcze 20 lat temu ta forma rębni była wiodąca na tym terenie. Coraz liczniej dla drzewostanów Nadleśnictwa Kaczory jest projektowana Rb IV. W obecnym okresie zaprojektowano ją na powierzchni blisko 194 ha.

            Rębnie złożone zdominowały planowane cięcia. Dotyczą one ponad 77 % powierzchni objętej planowanymi cięciami rębnymi. W coraz większym rozmiarze przewiduje się w nich wykonanie ostatniej formy cięć czyli cięcia uprzątającego, co wpłynie bardzo korzystnie na przyrost udziału młodych drzewostanów w przedziale od Ib do IIb podklasy wieku i chociaż po części zahamuje niekorzystny proces nadmiernego starzenia się drzewostanów Nadleśnictwie Kaczory.