Wydawca treści Wydawca treści

obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Kaczory znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu.

            Dolina Noteci


obszar położony jest na terenie powiatu pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i chodzieskiego. Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 68 840 ha, w tym na terenie nadleśnictwa 8031,50 ha.

            Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie

 

obszar położony jest na terenie powiatu złotowskiego i pilskiego. Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 17 240 ha, w tym na terenie nadleśnictwa 636,66 ha.

            Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy

 

obszar położony jest na terenie powiatu pilskiego i złotowskiego. Powierzchnia ogólna obszaru wynosi 93 910 ha, w tym na terenie nadleśnictwa 4739,65 ha.

           

Wszystkie obszary powstały na podstawie tych samych aktów prawnych:

·       Uchwała Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Nr 11, poz. 95)

·       Rozporządzenie nr 5/98 Wojewody Pilskiego z 15 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. Woj. Pil. Nr 13, poz. 83)

           Obszary te są chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.