Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kaczory zostały utworzone dwa rezerwaty przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Kaczory znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu.

Obszary Natura 2000

W zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się siedem obszarów europejskiej sieci Natura 2000.

Pomniki przyrody

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo zlokalizowanych jest 41 pozycji rejestrowych pomników przyrody.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Kaczory znajdują się w 32 wydzieleniach i zajmują łączną powierzchnię 76,48 ha.