Wydawca treści Wydawca treści

użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Kaczory znajdują się w 32 wydzieleniach i zajmują łączną powierzchnię 76,48 ha.

 

Użytek ekologiczny jest jedną z form ochrony przyrody, którą – zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody – zostają objęte: „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."

            W Nadleśnictwie Kaczory istnieje 27 użytków ekologicznych w 32 wydzieleniach. Wszystkie użytki wymieniono w poniższej tabeli.

Użytki ekologiczne w Nadleśnictwie Kaczory.

Lp.

Nr
uchwały,

data

Powierzchnia [ha]

Położenie

Nazwa i opis obiektu
kategoria gruntu,

walory przyrodnicze,
zagrożenia

Zabiegi uzgodnione z Wojewódzkim
Konserwatorem

Przyrody

Uwagi

Całk.

W zarządzie
n-ctwa

Oddz.
poddz.

Gmina,
Leśnictwo

projekt.

wyk.

1.

Uchwała Nr VI/41/ 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory  (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 123, poz. 2854 ze zm.)

0,98

0,98

95 t

Kaczory,

Czajcze

 

pastwisko; tereny te stanowią ekosystem siedlisk wodno-błotnych o bardzo wysokim stopniu naturalizacji. W większości obszary te są zalane wodą a występująca szata roślinna reprezentowana jest głównie przez tzw. łozowisko - zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej oraz fragmentami przez ols porzeczkowy. Doskonale jest rozwinięty szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistnej, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Tereny te są stałą ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, miejscem masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej oraz żaby trawiastej. Stwierdzono również obecność traszki zwyczajnej. Siedlisko tam występujące w sposób ewidentny wpływa pozytywnie na kształtowanie stosunków wodno-glebowych oraz warunków mikroklimatycznych

E-Ps

   

ekosystem o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowujący w nienaruszonej formie szatę roślinną oraz bytujące tam zwierzęta

2.

Uchwała Nr VI/41/ 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory  (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 123, poz. 2854 ze zm.)

0,93

0,93

95 w

Kaczory,

Czajcze

łąka; tereny te stanowią ekosystem siedlisk wodno-błotnych o bardzo wysokim stopniu naturalizacji. W większości obszary te są zalane wodą a występująca szata roślinna reprezentowana jest głównie przez tzw. łozowisko - zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej oraz fragmentami przez ols porzeczkowy. Doskonale jest rozwinięty szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistnej, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Tereny te są stałą ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, miejscem masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej oraz żaby trawiastej. Stwierdzono również obecność traszki zwyczajnej. Siedlisko tam występujące w sposób ewidentny wpływa pozytywnie na kształtowanie stosunków wodno-glebowych oraz warunków mikroklimatycznych

E-Ł

   

ekosystem o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowujący w nienaruszonej formie szatę roślinną oraz bytujące tam zwierzęta

3.

Uchwała Nr VI/41/ 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory  (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 123, poz. 2854 ze zm.)

0,79

0,79

95 x

Kaczory,

Czajcze

bagno; tereny te stanowią ekosystem siedlisk wodno-błotnych o bardzo wysokim stopniu naturalizacji. W większości obszary te są zalane wodą a występująca szata roślinna reprezentowana jest głównie przez tzw. łozowisko - zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej oraz fragmentami przez ols porzeczkowy. Doskonale jest rozwinięty szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistnej, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Tereny te są stałą ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, miejscem masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej oraz żaby trawiastej. Stwierdzono również obecność traszki zwyczajnej. Siedlisko tam występujące w sposób ewidentny wpływa pozytywnie na kształtowanie stosunków wodno-glebowych oraz warunków mikroklimatycznych

E-N

   

ekosystem o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowujący w nienaruszonej formie szatę roślinną oraz bytujące tam zwierzęta

4.

Uchwała Nr VI/41/ 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory  (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 123, poz. 2854 ze zm.)

0,73

0,73

95 y

Kaczory,

Czajcze

zbiornik wodny; tereny te stanowią ekosystem siedlisk wodno-błotnych o bardzo wysokim stopniu naturalizacji. W większości obszary te są zalane wodą a występująca szata roślinna reprezentowana jest głównie przez tzw. łozowisko - zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej oraz fragmentami przez ols porzeczkowy. Doskonale jest rozwinięty szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistnej, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Tereny te są stałą ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, miejscem masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej oraz żaby trawiastej. Stwierdzono również obecność traszki zwyczajnej. Siedlisko tam występujące w sposób ewidentny wpływa pozytywnie na kształtowanie stosunków wodno-glebowych oraz warunków mikroklimatycznych

E-WS

   

ekosystem o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowujący w nienaruszonej formie szatę roślinną oraz bytujące tam zwierzęta

5.

Uchwała Nr VI/41/ 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory  (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 123, poz. 2854 ze zm.)

1,04

1,04

635 b

Kaczory,

Kalina

miejsce żerowania i bytowania zwierzyny płowej

E-Ł

   

ekosystem o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowujący w nienaruszonej formie szatę roślinną oraz bytujące tam zwierzęta

6.

Uchwała Nr VI/41/ 2007 Rady Gminy Kaczory z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Kaczory  (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 123, poz. 2854 ze zm.)

0,57

0,57

337 k

Kaczory,

Jeziorki

mokradło z roślinnością mokradłową, stałe miejsce żerowania i bytowania żurawia

E-Ł

   

ekosystem o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowujący w nienaruszonej formie szatę roślinną oraz bytujące tam zwierzęta

7.

Uchwała Nr VIII/48/2007
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państowych Nadleśnictwa Kaczory za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 101, poz. 2470)

10,96

10,96

81 a

Wysoka,

Czajcze

„Stare Bagno"

bagno, teren płaski o słabym odpływie. Bagno miejscami ols porośnięty roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp. Na ok. 30% powierzchni Ol. II-IV kl. wieku, w niektórych miejscach widać lustro wody. Występująca szata roślinna reprezentowana jest głównie przez tzw. łozowisko - zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej. Doskonale jest rozwinięty szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistne, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Miejsce rozrodu i bytowania ptaków i zwierząt. Tereny te są stałą ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, miejscem masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej oraz żaby trawiastej.

E-N

   

użytek ekologiczny ustanowiony w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej objętych nim obszarów

8.

Uchwała Nr VIII/48/2007
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państowych Nadleśnictwa Kaczory za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 101, poz. 2470)

5,54

5,54

38 g

Wysoka,

Czajcze

„Bobrowe Bagno"

bagno porośnięte roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp. Na ok. 10% Ol III kl. wieku, Db VI kl. wieku.  Występująca szata roślinna reprezentowana jest głównie przez tzw. łozowisko - zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej oraz fragmentami przez ols porzeczkowy. Doskonale jest rozwinięty szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistne, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Miejsce rozrodu i bytowania ptaków i zwierząt. Tereny te są stałą ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, miejscem masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej oraz żaby trawiastej. Występuje również kumak nizinny.

E-N

   

użytek ekologiczny ustanowiony w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej objętych nim obszarów

9.

Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państowych Nadleśnictwa Kaczory za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 101, poz. 2470)

4,2

4,2

41 f

Wysoka,

Czajcze

„Żuraw"

bagno porośnięte roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp,na ok. 80% samosiew Wb. Występująca szata roślinna reprezentowana jest głównie przez tzw. łozowisko- zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej oraz fragmentami przez ols porzeczkowy. Doskonale jest rozwinięty szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistne, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Miejsce rozrodu i bytowania ptaków i zwierząt. Tereny te są stałą ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia, miejscem masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej oraz żaby trawiastej. Występuje również kumak nizinny.

E-N

   

użytek ekologiczny ustanowiony w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej objętych nim obszarów

10.

Uchwała Nr VIII/48/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państowych Nadleśnictwa Kaczory za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 101, poz. 2470)

3,15

3,15

56 m

Wysoka,

Czajcze

„Linki"

bagno porośnięte roślinnością turzycowo-trawiastą w formie kęp, na ok. 20% samosiew: Brz, Ol I kl. wieku. Ok. 60% powierzchni zalane jest wodą. Występująca szata roślinna reprezentowana jest głównie przez tzw. łozowisko- zespół wierzby szarej i pięciopręcikowej. Doskonale jest rozwinięty szuwar trzcinowy oraz pałki szerokolistne, zespół kosaćca żółtego, rzepichy ziemnowodnej oraz zespół situ skupionego. Miejsce rozrodu i bytowania ptaków i zwierząt. Tereny te są stałą ostoją bobra, miejscem lęgowym żurawia i łabędzia, miejscem masowego rozrodu żaby moczarowej, ropuchy szarej oraz żaby trawiastej. Występuje również traszka zwyczajna oraz kumak nizinny.

E-N

   

użytek ekologiczny ustanowiony w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej objętych nim obszarów

11.

 

Uchwała Nr XIV/55/07 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Białośliwie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 181, poz. 4018)

0,57

0,57

616 k

Białośliwie,

Brzostowo

„Ostoja za figurą"

pastwisko, teren porośnięty jest cennymi roślinami miododajnymi pośród zwartego drzewostanu. Naturalnie zakrzaczona remiza przez dziką różę, głóg, tarninę, jarzębinę, dziką gruszę, jabłoń i czereśnię. Stanowi teren gniazdowania pokrzewki, rudzika, kosów i drozda śpiewaka oraz bazę pokarmową dla drozdów i kosów

E-Ps

   

ekosystem o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowujący w nienaruszonej formie szatę roślinną oraz bytujące tam zwierzęta

12.

Uchwała Nr XIV/55/07 Rady Gminy w Białośliwiu z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Białośliwie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 181, poz. 4018)

1,74

1,74

201 m

Białośliwie,

Mościska

„Nieżychowo przy kolejce"

łąka ze względu na zaniechanie koszenia straciła całkowicie charakter łąki. Teren jest podmokły, porośnięty głównie turzycami. Stanowi strefę żerowania żurawia, orlika krzykliwego oraz gęsi gęgawy.

E-Ł

   

ekosystem o szczególnych walorach krajobrazowych, zachowujący w nienaruszonej formie szatę roślinną oraz bytujące tam zwierzęta

13.

Uchwała Nr XII/138/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na obszarze miasta Piły (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 151, poz. 3313)

0,94

0,94

610 f

Miasto Piła,

Kalina

„Zakole"

Łąka nad Gwdą, zalewana podczas wysokich stanów rzeki.

ochrona szaty roślinnej oraz miejsc i warunków bytowania zwierząt zbiorowiska łęgu

E-Ł

     

14.

Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kaczory za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 180, poz. 4006)

10,13

10,13

148 b

Wyrzysk,

Zielonagóra

teren porośnięty cenną roślinnością turzycowo-trawiastą w formie kęp, na 60 % powierzchni olsza, brzoza, świerk IV klasy wieku. Ponadto w obiekcie stwierdzono obecność zbiorowisk roślinnych rzadkich (z różnych klas) i bardzo rzadkich (z klasy Scheuchzerio-Cariatea fuscae), sześć gatunków roślin objętych ochroną ścisłą (torfowiec błotny, torfowiec ząbkowany, pływacz drobny, pływacz zwyczajny, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne) liczne (około 10) gatunki roślin, objęte ochroną częściową, rzadkie rośliny naczyniowe i glony z "Czerwonej listy glonów zagrożonych w Polsce" (ramienica krucha). Poza tym to miejsce gnieżdżenia się ptaków wodno-błotnych.

E-N

   

użytek ekologiczny ustanowiony w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej objętych nim obszarów

15.

 

Uchwała Nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uznania niektórych gruntów Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kaczory za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 180, poz. 4006)

1,33

1,33

181 k

Wyrzysk,

Liszkowo

łąka ze względu na zaniechanie koszenia straciła całkowicie charakter łąki.

Obecnie obiekt znajduje się w dynamicznej fazie przemiany w nadrzeczne zbiorowisko okrajkowe

(w nomenklaturze Natura 2000 "6430-3"), o czym świadczy

obecność następujących gatunków: kanianka pospolita, chmiel zwyczajny, kielisznik zaroślowy, przytulia czepna, psianka słodkogórz,

sadziec konopiasty itd. Niekwestionowanym przyrodniczym walorem obiektu jest brak gatunków synantropijnych.

E-Ł

   

użytek ekologiczny ustanowiony w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej objętych nim obszarów

16.

Uchwała Nr XXVIII/109/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 124, poz. 3389)

3,50

3,50

392 f,

392 d

Miasteczko

Kraj.,

Mościska

„CzarneJezioro"

a) ols przechodzący w bagno, na pow. ok. 60% Ol IV kl. wieku, porośnięte roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp, w niektórych miejscach widać lustro wody; b) wody stojące, jezioro;  położony w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci"

E-N; E-WS

   

ekosystem zachowujący unikatowe zasoby genowe i typy środowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna oraz służący zachowaniu  w nienaruszonej formie szaty roślinnej i gatunków zwierząt chronionych

17.

Uchwała Nr XXVIII/109/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 124, poz. 3389)

3,49

3,49

391 i,

390 j

Miasteczko

Kraj.,

Mościska

„CzerwoneBagna"

a) bagno ols porośnięty roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp, na ok. 70% pow. Ol III kl. wieku;

b) bagno ols porośnięty roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp, obniżenie odpływowe na ok. 60% Ol III kl. wieku; położony w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci"

E-N

   

ekosystem zachowujący unikatowe zasoby genowe i typy środowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna oraz służący zachowaniu  w nienaruszonej formie szaty roślinnej i gatunków zwierząt chronionych

18.

Uchwała Nr XXVIII/109/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 124, poz. 3389)

1,37

1,37

593 g

Miasteczko

Kraj.,

Brzostowo

„StawSzulca"

bagno porośnięte roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp, częściowo porośnięte Ol w II i IV wieku; położony w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci"

E-N

   

ekosystem zachowujący unikatowe zasoby genowe i typy środowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna oraz służący zachowaniu  w nienaruszonej formie szaty roślinnej i gatunków zwierząt chronionych

19.

Uchwała Nr XXVIII/109/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 124, poz. 3389)

1,42

1,42

458 f

Miasteczko

Kraj.,

Brzostowo

„Bagno  Ustronie"

bagno porośnięte roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp, częściowo porośnięte Ol  I kl. wieku; położony w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci"

E-N

   

ekosystem zachowujący unikatowe zasoby genowe i typy środowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna oraz służący zachowaniu  w nienaruszonej formie szaty roślinnej i gatunków zwierząt chronionych

20.

Uchwała Nr XXVIII/109/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 124, poz. 3389)

3,71

3,71

411 d

Miasteczko

Kraj.,

Mościska

„TorfowiskoŻurawiniec"

bagno porośnięte roślinnością turzycowo-trawiastą w formie kęp, na 50% pow. Wb., kruszyna ; położony w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci"

E-N

   

ekosystem zachowujący unikatowe zasoby genowe i typy środowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna oraz służący zachowaniu  w nienaruszonej formie szaty roślinnej i gatunków zwierząt chronionych

21.

Uchwała Nr XXVIII/109/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2005 r. Nr 124, poz. 3389)

1,13

1,13

557 c

Miasteczko

Kraj.,

Brzostowo

„ZgniłeJezioro"

bagno porośnięte roślinnością turzycowo-trawiastą w formie kęp, na ok. 20% samosiew Os I kl. Wieku; położony w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci"

E-N

   

ekosystem zachowujący unikatowe zasoby genowe i typy środowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna oraz służący zachowaniu  w nienaruszonej formie szaty roślinnej i gatunków zwierząt chronionych

22.

Uchwała Nr XXVIII/109/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 124, poz. 3389)

5,52

5,52

623 i

Miasteczko

Kraj.,

Brzostowo

„KocewskieZarośla"

zadrzewienie, fragment muraw i zarośli kserotermicznych, na ok. 80%  tarnina, dereń, głóg, Os, miejsce licznego gniazdowania ptaków; położony w obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci"

E-Lz

   

ekosystem zachowujący unikatowe zasoby genowe i typy środowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna oraz służący zachowaniu  w nienaruszonej formie szaty roślinnej i gatunków zwierząt chronionych

23.

Uchwała Nr XXVIII/109/2005 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 124, poz. 3389)

3,24

3,24

367 b

Miasteczko

Kraj.,

Mościska

„TorfniakiSolnówskie"

bagno, ols porośnięty roślinnością turzycowo - trawiastą w formie kęp, na ok. 60% Ol, Brz, Db III kl. wieku

E-N

   

ekosystem zachowujący unikatowe zasoby genowe i typy środowisk takich jak: naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna oraz służący zachowaniu  w nienaruszonej formie szaty roślinnej i gatunków zwierząt chronionych

24.

 Uchwała Nr XXVI/319/08 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na obszarze miasta Piły (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 193, poz. 3217)

0,46

0,46

451 f

Miasto Piła,

Garncarska

Góra

„Wrzosowisko na poligonie"

płat nieużytkowanej roślinności stanowiącej specyficzny, rzadki zespół roślinności tworzący wraz z glebą siedlisko suche wrzosowisko (oznaczone symbolem 4030), uznane w Europie za cenne pod względem przyrodniczym

E-R

     

25.

 Uchwała Nr XXVI/320/08 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na obszarze miasta Piły (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 193, poz. 3218)

0,20

0,20

451 l

Miasto Piła,

Garncarska

Góra

„Murawa przy pomniku"

płat nieużytkowanej roślinności, która wykorzystując utwory eoliczne wytworzyła zespół roślinny złożony z gatunków rzadkich i zagrożonych, tworząc siedlisko wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi (oznaczone symbolem 2330), uznane w Europie za cenne pod względem przyrodniczym

E-Ls

     

26.

Uchwała Nr XV/83/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia uzytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj.. Wilekopolskiego z 16 maja 2012 r. poz. 2270)

3,12

3,12

619 g

619 j,

619 k

Miasteczko

Kraj.,

Brzostowo

„Grodzisko"

obszar pokryty jest zwartą roślinnością krzewiastą z pojedynczo występującymi drzewami owocowymi tj. gruszą pospolitą, jabłonią dziką, pojedynczo występuje również wiąz polny. Ze względu na liczne gatunki krzewów jest miejscem gniazdowania ptaków między innymi pokrzewek, drozdów, kosów, dzierzby

E-N, E-Ps

   

Obszar pozostałości grodziska średniowiecznego, wpisanego do rejestru zabytków. Położony jest na wzgórzach morenowych stanowiących północną krawędź Doliny Noteci, które cechują wysokie walory krajobrazowe oraz przyrodnicze.

27.

 

Uchwała Nr XV/83/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia uzytków ekologicznych na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie (Dz. Urz. Woj.. Wilekopolskiego z 16 maja 2012 r. poz. 2270)

5,72

5,72

422 g,

458 c

Miasteczko

Kraj.,

Brzostowo

„Linki"

Użytek ma na celu ochronę efemerycznych wodno-błotnych zbiorowisk roślinnych tj. Elatini - Eleocharition ovatae, Polygonion avicularis oraz miejsc masowego wystepowania gatunkó w objetych ochroną gatunkową m.in..: kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, grzebiuszki ziemnej. Występują tu również takie gatunki jak: traszka zwyczajna, ropucha szara, ropucha zielona, padalec, jaszczurka zwinka. Ponadto tereny te stanowią miejsce żerowania bociana czarnego, bielika, gągoła i kilku gatunków nietoperzy, a także jest to miejsce występowania kilkudziesięciu gatunków chronionych bezkręgowców tj.: pajęczaków, błonkówek, szarańczaków, chrząszczy, motyli i ważek w tym 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Listy.

E-N, E-Ws

   

Obszar odznaczający się dużą różnorodnością biologiczną, jest miejscem rozmnażania i schronienia licznych płazów.