Wydawca treści Wydawca treści

Z natury rzeczy

Zapraszamy do wspaniałego świata drewna! Waszym przewodnikiem będzie Sebastian Karpiel - Bułecka, który wraz z zaproszonymi gośćmi postarają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego drewno jest tak ważne w naszym życiu. Zapraszamy!

Pamiętaj aby subskrybować kanał ECHA LEŚNE na YouTube.

Link do filmu:

https://youtu.be/U4rW8iSFBII


Zasoby Leśne

Poniżej syntetyczne zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa.

         Zestawienie powierzchni gruntów Nadleśnictwa wg kategorii użytkowania z dokładnością do 1m2 wg stanu na 01.01.2014 r.

Rodzaj użytku

ha

%

1

2

3

1. Lasy - razem

16128,7305

96,94

1.1. Grunty leśne zalesione - razem

15607,1661

93,81

1) drzewostany

15607,1661

93,81

2) plantacje drzew - razem

 

 

w tym:

 

 

- plantacje nasienne

 

 

- plantacje drzew szybkorosnących

 

 

1.2. Grunty leśne niezalesione - razem

99,9659

0,60

1) w produkcji ubocznej - razem

7,2001

0,04

w tym:

 

 

- plantacje choinek

 

 

- plantacje krzewów

 

 

- poletka łowieckie

7,2001

0,04

2) do odnowienia - razem

63,0837

0,38

w tym:

 

 

- halizny

1,2339

0,01

- zręby

61,8498

0,37

- płazowiny

 

 

3) pozostałe leśne niezalesione - razem

29,6821

0,18

w tym:

 

 

- przewidziane do naturalnej sukcesji

20,7142

0,13

- objęte szczególnymi formami ochrony

2,7245

0,02

- przewidziane do małej retencji

6,2434

0,03

- wylesienia na gruntach wyłączonych z produkcji

 

 

1.3. Grunty związane z gospodarką leśną - razem

421,5985

2,53

w tym:

 

 

1) budynki i budowle

5,4320

0,03

2) urządzenia melioracji wodnych

18,5095

0,11

3) linie podziału przestrzennego lasu

78,3253

0,47

4) drogi leśne

244,7880

1,48

5) tereny pod liniami energetycznymi

57,9225

0,35

6) szkółki leśne

12,2300

0,07

7) miejsca składowania drewna

0,8017

0,00

8) parkingi leśne

 

 

9) urządzenia turystyczne

3,5895

0,02

2. Grunty zadrzewione i zakrzewione

3,7363

0,02

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - razem

16132,4668

96,96

3. Użytki rolne - razem

247,7681

1,49

3.1. Grunty orne - razem

145,1439

0,87

w tym:

 

 

1) role

136,5866

0,82

2) plantacje, poletka, składy drewna i szkółki na gruntach ornych

8,5573

0,05

3) ugory, odłogi

 

 

3.2. Sady

5,4246

0,03

3.3. Łąki trwałe

69,0433

0,42

3.4. Pastwiska trwałe

25,7076

0,15

3.5. Grunty rolne zabudowane

0,0853

0,00

3.6. Grunty pod stawami rybnymi

 

 

3.7. Grunty pod rowami rolnymi

2,3634

0,02

4. Grunty pod wodami - razem

7,6735

0,05

w tym:

 

 

4.1. Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi

 

 

4.2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

7,6735

0,05

4.3. Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi

 

 

5. Użytki ekologiczne - razem

76,4766

0,46

6. Tereny różne - razem

2,8400

0,02

w tym:

 

 

1) grunty przeznaczone do rekultywacji oraz niezagos. grunty zrekult.

 

 

2) wały ochronne nieprzystosowane do ruchu kołowego

 

 

3) grunty wyłączone z produkcji (poza gruntami pod zabudowę)

2,8400

0,02

4) różne inne

 

 

7. Grunty zabudowane i zurbanizowane - razem

14,0698

0,10

w tym:

 

 

7.1. Tereny mieszkaniowe

0,2819

0,00

7.2. Tereny przemysłowe

7,0564

0,03

7.3. Tereny zabudowane inne

0,8478

0,01

7.4. Zurbanizowane tereny niezabudowane

 

 

7.5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - razem

2,9960

0,02

w tym:

 

 

1) ośrodki wypoczynkowe i tereny rekreacyjne

2,3260

0,01

2) tereny zabytkowe

0,1400

0,00

3) tereny sportowe

 

 

4) ogrody zoologiczne i botaniczne

 

 

5) tereny zieleni nieurządzonej

0,5300

0,00

7.6. Użytki kopalne

0,8600

0,01

7.7. Tereny komunikacyjne - razem

2,0277

0,01

w tym:

 

 

1) drogi

2,0277

0,01

2) tereny kolejowe

 

 

3) inne tereny komunikacyjne

 

 

8. Nieużytki  - razem

156,9896

0,92

w tym:

 

 

1) bagna

153,2516

0,90

2) piaski

 

 

3) utwory fizjograficzne

 

 

4) wyrobiska nieprzeznaczone do rekultywacji

3,7380

0,02

Razem (2-8)  Grunty nie zaliczone do lasów

509,5539

3,08

w tym:

 

 

1) grunty przeznaczone do zalesienia

 

 

OGÓŁEM (1-8)

16638,2844

100,00

 

                Powierzchnia w ha (z dokładnością do 1 ara) wynikająca z sumy opisów taksacyjnych obejmujących również pododdziały stanowiące współwłasności:

                Leśna: 16129,18 ha

                Nieleśna: 515,54 ha

                Ogółem: 16644,72 ha.

 

Poniżej zamieszczono diagram przedstawiający udział procentowy poszczególnych rodzajów użytków gruntowych.

           Rozmieszczenie powierzchniowe TSL w przypadku drzewostanów Nadleśnictwa Kaczory ma w dużej mierze charakter kompleksowy. Najuboższa pod kątem siedliskowym jest jego część północno – zachodnia, gdzie najliczniej występują ubogie siedliska borowe (głównie bory świeże). W części środkowej dominują lasy mieszane i świeże oraz bory mieszane. Występujące na terenie Nadleśnictwa wilgotne i bagienne siedliska leśne znajdują się głównie w jego wschodniej części, gdzie stanowią dopełnienie dla dominujących tam siedlisk lasowych.

  

            Największy udział spośród wszystkich typów siedliskowych lasu posiada siedlisko las świeży (Lśw) (ponad 4,3 tys. ha), który wraz z lasem mieszanym świeżym (LMśw) zajmuje ponad połowę powierzchni leśnej zalesionej (52,4%). Ogółem siedliska lasowe zajmują ponad 8,5 tys. ha, co stanowi blisko 55% całej powierzchni leśnej zalesionej.

            Wśród siedlisk borowych zdecydowanie dominuje bór mieszany świeży (BMśw), zajmujący blisko 4,3 tys. ha. Bór świeży (Bśw) występuje na powierzchni około 2,5 tys. ha. Pozostałe siedliska borowe  pokrywają śladowe ilości powierzchni leśnej zalesionej i łącznie zajmują nieco ponad 25 ha. Siedliska olsowe (Ol) i olsu jesionowego (OlJ) obejmują łącznie ponad 240 ha, co stanowi niewiele ponad  1,5% powierzchni leśnej zalesionej.

            Na terenie Nadleśnictwa Kaczory opisano kilka cennych przyrodniczo typów siedliskowych lasu, tj.: bór suchy (Bs), bór mieszany bagienny (BMb), las mieszany bagienny (LMb) i las łęgowy (Lł), które razem zajmują łącznie blisko 43,5 ha.

            Dla pełniejszej charakterystyki warunków przyrodniczych zamieszczono wykres z  udziałem gatunków panujących w poszczególnych typach siedliskowych lasu.